Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu przeprowadzili kolejne spotkania z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu”.

„W Służbie Prawu” z młodzieżą w Korzeńsku

Jedno ze spotkań odbyło się w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku. Słuchaczy zapoznano z podstawowymi aspektami dotyczącymi zagadnień prawnych, jednak największy nacisk położony został na profilaktykę zachowań przestępczych. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest proces demoralizacji oraz poznali konsekwencje prawne wynikające z ewentualnych zachowań niezgodnych z prawem.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na zjawisko cyberprzemocy oraz jego konsekwencje zarówno dla sprawcy, jak i pokrzywdzonego.

Młodzież dowiedziała się również, jak funkcjonują ośrodki socjoterapii, ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze i zakłady karne. Prowadzący omówili niedogodności i ograniczenia wynikające z faktu osadzenia w izolacji penitencjarnej.

Podczas zajęć padło wiele pytań dotyczących głównie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe zachowania. Ilość pytań oraz dociekliwość odbiorców wskazuje na zainteresowanie omawianą tematyką oraz dojrzałość młodzieży. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone zajęcia kolejny raz spełniły swoją funkcję edukacyjną i wychowawczą.

Z uczniami z Dłoni „W Służbie Prawu”

Funkcjonariusze szerząc ideę „W Służbie Prawu” udali się następnie do Zespołu Szkół w Dłoni, gdzie uczestnikami spotkania byli uczniowie klas V, VI i VII. Część zajęć przeznaczono na omówienie zagadnień prawnych, tj. znaczenia i funkcji prawa w społeczeństwie. Druga część zajęć poświęcona była szeroko pojętej profilaktyce zachowań przestępczych oraz konsekwencjom wynikającym z łamania prawa.

Podczas lekcji przeprowadzono również mini warsztat, którego celem było uświadomienie młodzieży, jak czuje się osoba doświadczająca przemocy rówieśniczej oraz wykluczenia z grupy. Po ćwiczeniu widoczna była refleksja dzieci nad powyższym zagadnieniem.

W trakcie lekcji padło wiele pytań dotyczących zarówno samej pracy w więzieniu, jak również warunków odbywania kary.

Mamy nadzieję, że omawiane treści dotarły do świadomości młodzieży i będą przestrogą przed wchodzeniem w konflikty z prawem.

 

mjr Marcin Cieśla / st. szer. Karina Dłutowska / mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej