Przedstawiciele kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Rawiczu spotkali się ze studentami Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zrzeszonymi w Kole Naukowym Penitencjarystyki „Ex Lege”.

Spotkanie ze studentami

Przedstawiciele kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Rawiczu kpt. Barbara Talaga, zastępca kierownika działu terapeutycznego i Michał Talaga, starszy wychowawca działu penitencjarnego 28 stycznia 2021 roku przeprowadzili zajęcia dla członków Koła Naukowego Penitencjarystyki „Ex Lege” Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie dotyczyło pracy psychologa i wychowawcy z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Studenci prowadzeni przez dr Magdalenę Sadowską oraz mgr Agnieszkę Nymś - Górną z Zakładu Penitencjarystyki UAM, mieli możliwość zapoznania się z wybranymi aspektami pracy z osobami z zaburzeniem preferencji seksualnych, uzależnionymi od środków odurzających lub substancji psychotropowych, zagrożonymi samobójstwem. Omawiano także kwestię zaburzeń psychicznych pojawiających się w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. W dyskusji uczestniczyło kilkunastu studentów zrzeszonych w kole naukowym. Oczywiście z uwagi na sytuację pandemiczną spotkanie odbyło się zdalnie.

Współpraca z tradycją

Współpraca naszej jednostki z WSE UAM trwa nieprzerwanie od 2012 roku. Kadra penitencjarna uczestniczy w konferencjach naukowych, szkoleniach kadry i studentów, współrealizuje autorskie projekty wymiany know-how, wspiera proces edukacji akademickiej, realizuje praktyki studenckie i badania naukowe. Każdego roku odbywają się wizyty studyjne, ukierunkowujące zawodowo przyszłą kadrę kształconą w poznańskiej uczelni. Współdziałanie w zakresie readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności pozwoliło także na zwiększenie oferty skierowanej do osadzonych. Sytuacja związana ze stanem pandemii skomplikowała podejmowana działania, nie niwecząc jednak dotychczasowej współpracy, a jedynie ją ograniczając i przenosząc do strefy on-line.

Liczymy na poprawę sytuacji i powrót do pierwotnej formy realizacji działań. Aktualnie trwają przygotowania do Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego - „Instytucjonalne uwarunkowania zjawiska agresji i przemocy wśród nieletnich” organizowanego przez Zakład Penitencjarystyki WSE UAM, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku również w zdalnej formie. Nie zabraknie na nim także przedstawicieli kadry penitencjarnej rawickiej jednostki.

kpt. Michał Talaga / kpt. Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej