Wrzesień to czas rozpoczęcia nauki w szkołach - także tych za więziennym murem. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu nauczanie podjęło 107 więźniów.

Kucharze, stolarze i absolwenci liceum

W Centrum Kształcenia Ustawicznego - w Zakładzie Karnym w Rawiczu - w roku szkolnym 2019/2020 naukę podjęło 107 więźniów. 42 osadzonych naukę będzie pobierać w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego kucharza, a 40 kształcić się będzie w zawodzie stolarza. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych nauczaniem objęto 25 więźniów.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz doświadczoną i zaangażowaną w pracę kadrą pedagogiczną. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych mają do dyspozycji dwie pracownie do zajęć praktycznych. Nauka w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych trwa trzy semestry. Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, gdyż rawickie CKU posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do organizowania egzaminów w tym zakresie. Natomiast nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych trwa sześć semestrów, a absolwenci mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

W przyszłość z nowym zawodem

Kadra penitencjarna rawickiej jednostki podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację zawodową osadzonych. Więźniów kieruje się do nauczania – na wszystkich poziomach edukacji z wyjątkiem studiów wyższych, oraz do zatrudnienia. W Zakładzie prowadzone są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, a także sprzyjające zdobyciu nowych, lub poszerzeniu posiadanych kwalifikacji zawodowych, w szczególności dotyczące obsługi komputera, nauki języków obcych, szkolenia na konkretnych kursach zawodowych.

Wszystkie te działania podporządkowane są przygotowaniu osadzonych do życia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, w tym w szczególności zwiększeniu szans na podjęcia zatrudnienia. To z kolei pozwala na usamodzielnienie się, spłatę zobowiązań i funkcjonowanie w społeczeństwie zgodnie z powszechnie przyjętymi wzorcami.

kpt. Ewa Szulc          

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej