Zakład Karny w Rawiczu już po raz siódmy był organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą” w którym oceniane są gazetki więzienne. Do tegorocznej edycji zgłoszono rekordowe - trzydzieści siedem tytułów.

Więzienne gazetki

Więzienne periodyki tworzone i wydawane przez osoby pozbawione wolności pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią bardzo ważny element procesu resocjalizacji. Pozwalają na dotarcie z ważkimi informacjami do szerokiego grona więźniów, stanowią doskonały warsztat piśmienniczego rzemiosła, sprzyjają nabywaniu nowych umiejętności np. z zakresu obsługi programów komputerowych, w pożyteczny sposób wypełniają zagospodarowanie wolnego czasu. Doceniając ich znaczenie, Zakład Karny w Rawiczu już po raz siódmy zorganizował konkurs gazetek więziennych – „Szpalty za kratą”.

Rekordowa VII edycja konkursu

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono rekordowe 37 tytułów. Dowodzi to, iż idea przedsięwzięcia jest słuszna, a w czasach pandemii, forma aktywności osadzonych w postaci tworzenia gazetek okazała się niezawodna. Dzięki organizowanemu przez Zakład Karny w Rawiczu konkursowi, wiele jednostek penitencjarnych w których nie działały zespoły redakcyjne, przystąpiło do ich tworzenia i wydawania periodyków. Z kolei poziom tych już wydawanych zwiększa się z roku na rok, na co niebagatelny wpływ ma także rawicka inicjatywa. Iskra rywalizacji, wydawany corocznie katalog pokonkursowy, merytoryczne uwagi członków jury – profesjonalistów z dziedziny dziennikarstwa - sprzyjają doskonaleniu warsztatu i tworzeniu coraz lepszych gazetek zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

Sprawdzanie prac konkursowych odbywa się na zasadzie dwustopniowej - zewnętrznej i wewnętrznej. Oceny zewnętrznej w tegorocznej edycji konkursu dokonały: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Druga grupa jurorów składała się z: przedstawiciela środowiska naukowego – dr Magdaleny Sadowskiej - UAM w Poznaniu; przedstawicieli mediów - Joanny Miśkowiak - „Życie Rawicza”, Aldony Bryckiej – Jaskierskiej - Radio „Elka”, Jakuba Latuska - „Panorama Leszczyńska”.

Przy ocenie nadesłanych prac brano pod uwagę zarówno względy merytoryczne, w szczególności ciekawą tematykę, obecność treści sprzyjających procesowi resocjalizacji i przygotowujących osadzonych do wyjścia na wolność oraz dotyczące form i sposobów aktywnego oraz racjonalnego odbywania kary pozbawienia wolności, jak i formalne, w tym szatę graficzną, kompozycję tekstów, poziom adiustacji i korekty. Dodatkowe punkty można było uzyskać za najlepszy artykuł o tematyce historycznej .

Klasyfikacja końcowa

Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, w związku z czym ocena i klasyfikacja nadesłanych prac stanowiły dla jury niełatwe zadanie.

Najwyżej ocenione zostały:

I miejsce – „Przystanek Grochów” - wydawany przez Areszt Śledczy Warszawa - Grochów,

II miejsce – „Przystanek Krzywaniec” - wydawany przez Zakład Karny w Krzywańcu,

III miejsce – „Docelówka Braniewska” – wydawany przez Zakład Karny w Braniewe.

Najlepsze zespoły zostały nagrodzone zestawami książkowymi, notatnikami, długopisami oraz dyplomami.

Trzem redakcjom zostały przyznane wyróżnienia.

Patronat honorowy nad konkursem objął płk Cezary Kosacz – Dyrektor Okregowy Służby więziennej w Poznaniu, a w rozstrzygnięciu konkursu uczestniczył kpt. Paweł Janiszewski - Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.

VII edycja wydarzenia została zakończona, a azymut VIII Ogólnopolski Konkurs „Szpalty za kratą” obrany. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że warto, albowiem przedsięwzięcie spełnia swoje podstawowe cele – propagowanie wśród osób osadzonych kultury czytelniczej i kształtowanie za pośrednictwem słowa pisanego właściwych postaw prospołecznych.

por. Marek Pięta / mjr Ewa Szulc

Rozmiar: 18.0 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej