Zakład Karny w Rawiczu z powodzeniem realizuje program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej „Tato wracaj”, który wpisuje się w nurt reintegracji rodzin osób pozbawionych wolności.

Współpraca z uczelnią

W ramach programu „Tato wracaj” regularnie organizowane są spotkania z pracownikami oraz studentami Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy chętnie uczestniczą w prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych.

Zasoby rodziny

Podczas piątkowego spotkania osadzeni mieli okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, które przybliżyły im temat zasobów rodziny, jej wartości oraz wspierającej funkcji zarówno podczas pobytu w izolacji więziennej, jak i po jej opuszczeniu.

Być może przyszli wychowawcy

Spotkania ze skazanymi wpisujące się w programy resocjalizacyjne to dla studentów również możliwość wdrożenia w praktykę zdobywanej na studiach wiedzy pedagogicznej. Goście wykazali się dużym zainteresowaniem pracą penitencjarną, a doświadczenia zdobyte w Zakładzie Karnym w Rawiczu być może przyczynią się do wyboru penitencjarnej ścieżki zawodowej.

mjr Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej