Zakład Karny w Rawiczu ustawicznie podejmuje działania mające na celu poprawę i unowocześnienie użytkowanej infrastruktury. Mając na uwadze realizację takich zadań, jak: wzmacnianie bezpieczeństwa społeczeństwa i jednostki, poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i warunków odbywania kary, ochrona środowiska naturalnego, w jednostce przeprowadzona zostanie termomodernizacja.

logo.png

 

Termomodernizacja

Na mocy podpisanej umowy w Zakładzie Karnym w Rawiczu zostaną przeprowadzone roboty budowlane polegające na realizacji zamówienia pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu” w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres planowanych prac obejmuje w szczególności: ocieplenie ścian zewnętrznych, osuszanie murów, ocieplenie dachów, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację istniejącej wentylacji grawitacyjnej, montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła, wymianę elektrycznej instalacji oświetlenia wewnętrznego, montaż systemów fotowoltaicznych. Roboty zostaną przeprowadzone na budynkach administracyjnych oraz dwóch pawilonach mieszkalnych.

Umowa podpisana 

W dniu 17 października - na terenie rawickiej jednostki – odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą, którego wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – firmą RAWBUD RAWICZ sp. z o.o. z Masłowa koło Rawicza. Wartość umowy opiewa na kwotę 11 101 380.00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 31.05.2022 roku.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu." 

Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków administracyjnych i pawilonów mieszkalnych oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Poprzez termomodernizację budynków zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną, zminimalizowane zostaną straty wynikające z zastosowania przestarzałej technologii oraz zużycia rur i przewodów. Dzięki montażowi systemów fotowoltaicznych nastąpi poprawa efektywności energetycznej obiektów oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od dostaw energii z konwencjonalnych źródeł zewnętrznych.

Planowane prace w ogólnym rozrachunku przyczynią się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, warunków odbywania kary, korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki, a co za tym idzie, również na bezpieczeństwo społeczeństwa, przyniosą także wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

 

 

ppor. Sebastian Warczewski, st. chor. Marek Kasprzak, kpt. Ewa Szulc            

 

    

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej