Trzydzieści trzy tytuły spośród sześćdziesięciu pięciu periodyków tworzonych i wydawanych w jednostkach penitencjarnych zostało zgłoszonych do V edycji ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą” – organizowanego przez Zakład Karny w Rawiczu.

Więzienne gazetki

Więzienne periodyki tworzone i wydawane przez osoby pozbawione wolności stanowią bardzo ważny element procesu resocjalizacji. Pozwalają na dotarcie z ważkimi informacjami do szerokiego grona więźniów, stanowią doskonały warsztat piśmienniczego rzemiosła, sprzyjają nabywaniu nowych umiejętności z zakresu obsługi programów komputerowych, w pożyteczny sposób wypełniają zagospodarowanie wolnego czasu. Doceniając ich znaczenie, Zakład Karny w Rawiczu już po raz piąty zorganizował konkurs gazetek więziennych – „Szpalty za kratą”.             

Rekordowa V edycja konkursu

Organizowany przez Zakład Karny w Rawiczu ogólnopolski konkurs „Szpalty za kratą” adresowany jest do zespołów redakcyjnych – składających się z osób pozbawionych wolności – wydających gazetki więzienne. Udział w wydarzeniu pozwala twórcom czasopism nie tylko na sprawdzenie ich poziomu, pod względem merytorycznym i formalnym, ale stanowi również swoistą lekcję dziennikarstwa. Jury dokonując bowiem przeglądu gazetek nadesłanych do konkursu, opatruje prace uwagami, sugestiami i cennymi komentarzami. Prestiż rawickich „Szpalt zza krat” i związana z tym chęć uczestników wydarzenia sprawdzenia wydawanych czasopism przez dziennikarzy profesjonalistów, rośnie z roku na rok. Tegoroczna – V edycja konkursu była pod tym względem wyjątkowa. Spośród wydawanych w jednostkach penitencjarnych sześćdziesięciu pięciu tytułów, do konkursu zgłoszono rekordową liczbę trzydziestu trzech czasopism.           

Sprawdzanie prac konkursowych odbywa się na zasadzie dwustopniowej - zewnętrznej i wewnętrznej. Oceny zewnętrznej w tegorocznej edycji konkursu dokonały: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Druga grupa jurorów składała się z:  przedstawiciela środowiska naukowego - prof. dr hab. Lidii Suchanek - UAM w Poznaniu; przedstawicieli mediów - Joanny Miśkowiak - „Życie Rawicza”, Aldony Bryckiej – Jaskierskiej - Radio „Elka”, Jakuba Latuska - „Panorama Leszczyńska”, Marty Maćkowiak – „Orędownik”, kpt. Michała Talagi - „Forum Służby Więziennej”;  

Przy ocenie nadesłanych prac brano pod uwagę zarówno względy merytoryczne, w szczególności ciekawą tematykę, obecność treści sprzyjających procesowi resocjalizacji i przygotowujących osadzonych do wyjścia na wolność oraz dotyczące form i sposobów aktywnego oraz racjonalnego odbywania kary pozbawienia wolności, jak i formalne, w tym szatę graficzną, kompozycję tekstów, poziom adiustacji i korekty.  Dodatkowe punkty można było uzyskać za najlepszy artykuł o tematyce sportowej. 

Klasyfikacja końcowa

            Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, w związku z czym ocena i klasyfikacja nadesłanych prac stanowiły dla jury nie lada gradkę.            

Najwyżej ocenione zostały:

I miejsce – „Zamczysko” - wydawane w Zakładzie Karnym w Nowogardzie,

II miejsce – „Piąty południk ” - wydawany w Areszcie Śledczym w Lublinie,

III miejsce – „Głos Białołęki” – wydawany w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce. 

Najlepsze zespoły zostały nagrodzone zestawami książkowymi, notatnikami, długopisami oraz dyplomami.

Pięciu redakcjom zostały przyznane wyróżnienia.  

Rozstrzygnięcie konkursu uświetnili zaproszeni goście: mjr Filip Skubel i ppor. Michał Smaroń - Specjaliści Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, kpt. Wojciech Tyl - Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.  

 

Podsumowanie dotychczasowych działań, pozwala na stwierdzenie, że organizowany konkurs przyniósł zamierzony cel. Redakcje gazetek, chętnie korzystają i w codziennej pracy wykorzystują, sugestie i komentarze dziennikarskie członków jury. Perspektywa udziału w konkursie mobilizuje do pracy nad warsztatem, ilością, jakością i różnorodnością przekazywanych informacji oraz szatą graficzną czasopism.  

Słowo pisane w warunkach izolacji penitencjarnej, ze względu na ograniczony dostęp do niektórych środków przekazu wynikający z istoty wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, ma niespotykaną gdzie indziej moc i stanowi jedno z najważniejszych narzędzi w warsztacie pracy wykorzystywanym w procesie resocjalizacji. Jednym z celów konkursu jest właśnie  podniesienie poziomu komunikacji w sferze słowa pisanego oraz „wpływanie poprzez pisanie i czytanie” na pomyślny przebieg readaptacji społecznej osadzonych.

 

  

                       

kpt. Ewa Szulc

 

 

   

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej