Mityngi grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików w Zakładzie Karnym w Rawiczu odbywają się od blisko 30 lat, dlatego  w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii naszym obowiązkiem jest zapewnienie przetrwania naszej Wspólnocie.

Samopomoc wbrew pandemii

Aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce wymusiła  modyfikację dotychczasowej formy spotkań, która przybrała postać współpracy online z przedstawicielami Wspólnoty AA spoza murów więzienia.

Trzeźwość celem samym w sobie

Niezmienny pozostaje nasz główny cel: TRZEŹWOŚĆ, która jest nie tylko stanem abstynencji, niepicia, bardziej lub mniej świadomego zamykania oczu na alkohol. Trzeźwość jest również stanem ducha, stylem życia lub postawą, w której trzeźwe są myśli, emocje i zachowania. Jest to proces bezwzględnie związany z wprowadzeniem zmian w życiu codziennym: wartości, sposobów postrzegania świata, relacji interpersonalnych. Osoba uzależniona uczy się na nowo prawidłowego funkcjonowania, stawia sobie nowe cele, odbudowuje relacje z najbliższymi, zmienia nawyki, które dotychczas podporządkowane były wpływowi alkoholu.

Równanie jest proste

Trzeźwość =wolność od alkoholu, a uzyskuje się ją za pomocą teorii i praktyki Dwunastu Kroków.

Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

por. Ewelina Trawka / kpt. Alicja Kapała / kpt. Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej