Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Rawiczu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Dysponujemy pomieszczeniami, zlokalizowanymi na terenie jednostki organizacyjnej, w których możliwe jest zatrudnienie osadzonych, o powierzchni do 1300m², z możliwością ich podziału, posiadającymi instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno - kanalizacyjną, z zorganizowanym zapleczem socjalnym i sanitarnym.

Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Rawiczu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Dysponujemy pomieszczeniami, zlokalizowanymi na terenie jednostki organizacyjnej, w których możliwe jest zatrudnienie osadzonych, o powierzchni do 1300m², z możliwością ich podziału, posiadającymi instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno - kanalizacyjną, z zorganizowanym zapleczem socjalnym i sanitarnym..

Przedsięwzięcie oparte jest na realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowanego na terenie całej Polski rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tytułu kosztów zatrudnienia, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom. Po spełnieniu określonych warunków, może ubiegać się o dotację lub pożyczkę.

Korzyści dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności:

  • osobie pozbawionej wolności, zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
  • brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności,
  • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bhp),
  • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzenia składki chorobowej za zatrudnioną osobę pozbawioną wolności, osadzony podlega tylko ubezpieczeniu rentowemu, emerytalnemu i wypadkowemu,
  • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia, bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
  • możliwość uzyskania dofinansowania działań - prowadzonych w celu tworzenia nowych miejsc pracy dla osadzonych lub ochrony już istniejących, ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,
  • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych - zlokalizowanych na terenie ścisłym jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 65-546-85-59 lub 65 546-85-09.

 

 

 

mjr Anna Szmidel / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej