Zakład Karny to nie tylko miejsce odbywania kary pozbawienia wolności i resocjalizacji – zdecydowanie należy zdefiniować tę instytucje jako "średnie" przedsiębiorstwo, a w odniesieniu globalnym ogromna "firma", jaką jest Służba Więzienna.

Mnogość służb

Aby sprawnie funkcjonować i realizować zadania dotyczące osadzonych, zakłady karne i areszty śledcze składają się z kilku różnych komórek organizacyjnych. Największym działem jest oczywiście służba ochronna wraz z Systemem Dozoru Elektronicznego. Poza tym na sprawne funkcjonowanie więzienia wpływ mają także: służba penitencjarna (w skład którego wchodzi zatrudnienie osadzonych), kwatermistrzowska, finansowa, ewidencyjna, zdrowia, organizacyjno - prawna, informatyczna, kancelaryjna oraz kadry.

 

Ewidencja

Aktualna pojemność Zakładu Karnego w Przytułach Starych wynosi 751 miejsc zakwaterowania osadzonych, nad którymi czuwa 236 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Funkcjonariusze działu ewidencji rocznie przyjmują około 1 150 osadzonych. W tej liczbie mieszczą się zarówno nowo przybyli osadzeni jak i przetransportowani z innych jednostek penitencjarnych.

 

Praca osadzonych

Prężnie funkcjonującym zespołem każdej jednostki jest komórka zatrudnienia, która jest filarem działu penitencjarnego. Nasz zakład karny może pochwalić się wielkością zatrudnienia skazanych. W 2019 roku prawie połowa z nich znalazła u nas zatrudnienie. Średnia ich liczba, pracująca zarówno na rzecz kontrahentów zewnętrznych, jak i na terenie zakładu karnego, wyniosła 338 osób/ miesiąc, przy zaludnieniu zakładu średnio ok. 700 osadzonych. W skali ubiegłego roku, łącznie prace odpłatne i nieodpłatne podjęło w naszym zakładzie ponad 4 tyś. skazanych (!). Praca skazanych jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego. Kształtuje poczucie ich własnej wartości, przydatności oraz umiejętności współpracy w zespole.

 

Zatrudnienie i alimenty

Oprócz korzyści mentalnych, praca osadzonych niesie również wymierne korzyści materialne innym osobom. Część ich wynagrodzenia bowiem przeznaczana jest na pomoc poszkodowanym czynem przestępczym; dodatkowo wymierną zaletą ich pracy jest również możliwość spłaty zobowiązań finansowych (komorniczych), w tym w szczególności – alimentów. Chociażby z tych tylko względów, to właśnie zatrudnianie osób posiadających zobowiązania alimentacyjne jest priorytetem działu zatrudnienia. Zatrudnieni przez nas w 2019 r. skazani odprowadzili z własnego wynagrodzenia na zajęcia alimentacyjne prawie 150 tysięcy złotych. Ponadto, zatrudnienie skazanych stwarza również możliwość zagospodarowania ich czasu wolnego oraz przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom.

 

Setki, tysiące, miliony …

Każdy z blisko 10 działów zakładu może pochwalić się znaczącymi liczbami dotyczącymi swojej działalności. Co oczywiste, największe koszty związane są z wyżywieniem więźniów, czym zarządza służba kwatermistrzowska. Na wyżywienie osób pozbawionych wolności nasz zakład przeznacza rocznie ponad 1, 2 mln złotych. Codziennie wydawanych jest ponad 2 tys. dań; liczba około 145 ton ziemniaków w ciągu roku również robi wrażenie. Osadzeni mają również zagwarantowane prawo do bezpłatnych leków, konsultacji lekarskich i usług stomatologicznych. Lekarz pierwszego kontaktu udziela w ciągu roku średnio 8 tys. porad medycznych. Nie mniej pracy ma także sekretariat, który wysyła w skali roku około 4 tys. listów osadzonych.

 

Finanse

Jak wskazują dane przytoczone powyżej niełatwo się domyśleć, że budżet takiej jednostki jak ZK Przytuły Stare wynosi kilka milionów złotych! Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki determinujące utrzymanie osadzonego, czyli takie jak np. koszty jego zakwaterowania, wyżywienia, wynagrodzenie funkcjonariuszy i wiele, wiele innych, można oszacować zbliżony średni miesięczny koszt utrzymania osadzonego, który w naszym zakładzie karnym wynosi około 2 800 zł.

 

 

Opracował : st. kpr. Daniel Dąbrowski


Artykuł powstał w ramach cyklicznie realizowanej – informacyjnej kampanii społecznej o prawach i obowiązkach osób pozbawionych wolności. Informacje w zakresie wynikającym z wykonywania norm prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznie przyjętych przez Zakład Karny w Przytułach Starych reguł, skierowane będą przede wszystkim do rodzin i innych osób bliskich skazanych.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej