Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID -19:

Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW Zarządzeniem z dnia 24.03.2020 r. wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych okresu wstrzymania na terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych:

1. zatrudnienia osadzonych zatrudnionych poza terenem Zakładu Karnego w Przytułach Starych, za wyjątkiem skazanych zatrudnionych na rzecz kontrahentów produkujących żywność;

2. udzielania osadzonym widzeń;

3. odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych;

oraz przedłużenia okresu:

1. zamknięcia cel mieszkalnych oraz wstrzymania spacerów w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego;

na okres kolejnych 14 dni (do 8 kwietnia 2020 r.).

Okres ten, w razie dalszej konieczności, może ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych wart. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej