Rok 2020 był inny niż wcześniejsze lata. W Oddziale Zewnętrznym w Potulicach na pewno nie jest to rok stracony.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa praca penitencjarna zaplanowana przez funkcjonariuszy z Oddziału Zewnętrznego na rok 2020 została w pełni zrealizowana.

Programy resocjalizacyjne

W 2020 roku w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach zrealizowano szereg programów readaptacji społecznej. Oto niektóre z nich:

"Zapanuj nad złością" - program z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom. Celem programu jest między innymi modyfikacja postawy skazanych wobec stosowania agresji i przemocy poprzez zwiększenie asertywności, kontroli wewnętrznej, nauka komunikowania oraz usprawnienie samokontroli i umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji.

"Wyhamuj w porę" - program resocjalizacji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywania alkoholu skierowany do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Główny celem programu jest redukcja prawdopodobieństwa ponownego prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu przez osoby uczestniczące w programie, przekazanie informacji na temat wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

"Artefakt" - program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych. Oddział Zewnętrzny w Potulicach aktywnie włączył się w akcję związaną z walką z koronawirusem.  Skazani szyli maseczki, które miały na celu pomoc w zakresie ochrony zdrowia w dobie epidemii.

"Koronawirus bez paniki" - program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych. Podczas realizacji programu umożliwiono osadzonym nabycie podstawowej wiedzy na temat pandemii COVID-19. Funkcjonariusze działu penitencjarnego wyjaśnili osadzonym czym jest koronawirus i jaka jest jego droga przenoszenia. Zapoznali ze sposobami na zminimalizowanie ryzyka zarażenia oraz przypomnieli  aktualnie obowiązujące w Polsce zasady i ograniczenia. Bardzo ważną częścią zajęć była praktyczna nauka właściwego mycia rąk, zakładania oraz zdejmowania maseczek ochronnych i rękawiczek.

Kursy zawodowe

W 2020 roku w reżimie sanitarnym prowadzono szkolenia kursowe, które były finansowane z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Poprzez udział w kursach skazani zdobyli nowe umiejętności i tym samym stali się bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy. Skazani z Oddziału Zewnętrznego uczestniczyli w kursach zawodowych takich jak:  Monter sieci elektrycznych do 1 kV, Tapicer, Robotnik budowlany oraz Stolarz.

Plany

W 2021 roku planowane są kolejne edycje programów resocjalizacyjnych oraz kursy zawodowe. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Potulicach udowodnili, że prowadzenie oddziaływań penitencjarnych jest możliwe nawet w trudnych warunkach jakim jest czas epidemii.

 

Tekst: ppor. Agnieszka Chojnacka

Zdjęcie: mjr Jarosław Nurkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej