W oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Płocku odbywają karę pozbawienia skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeni umysłowo. W ramach oddziaływań terapeutycznych osadzeni mają możliwość, między innymi uczęszczania na terapię zajęciową, w ramach której wykorzystywane są różne metody i techniki powstawania własnoręcznych wytworów. Dużym zainteresowaniem wśród skazanych cieszy się technika wykonywania witrażu.

Witraż jest ozdobnym wypełnieniem powierzchni, np. okna, wykonanym z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki osadzone między żelaznymi sztabami. Ramki stanowią kontur rysunku, kreskowanie na szkle lub malowanie na nim przeźroczystymi farbami oddaje charakterystyczne elementy (głowę, oczy, ręce, fałdowanie szat, cieniowanie figur). Witraże stosowano głównie w budownictwie sakralnym. Technika witrażu znana była już w starożytności, jednak została rozpowszechniona od wczesnego średniowiecza, a rozwinęła się w sztuce gotyckiej. Renesans witrażownictwa nastąpił na przełomie wieków XIX i XX, w sztuce secesji.

Wymierne efekty terapii zajęciowej

Poprzez sztukę skazani, uczestnicy terapii zajęciowej, mogą wyrazić swoje zainteresowania, rozwijać się manualnie, uczyć się umiejętności współpracy z innymi, pracy w grupie i wzajemnej pomocy. W czasie wykonywania wytworu rozwijają zdolności plastyczne, uczą się posługiwania sprzętem do wyrobu witrażu. Również innym ważnym aspektem może być otwarcie się na bodźce zewnętrzne, wyeliminowanie negatywnych emocji oraz zaspokojenie potrzeb psychicznych i dobrej samooceny. Skazani w czasie zajęć odzwierciedlają swoje lęki, obawy i skryte emocje, co pomaga im zmniejszyć napięcie i niepokój. Mogą interpretować własne dzieła co ułatwia poznawanie samego siebie, a pochwała  ze strony instruktora i innych skazanych zwiększa poczucie własnej wartości i mobilizuje do dalszego działania. Czują się docenieni i wyjątkowi. W procesie powstawania dzieła nie jest istotny poziom i technika tylko pasja z jaką jest tworzone. Każda praca jest wyjątkowa i piękna. Obserwując skazanych podczas tworzenia wytworu, możemy dowiedzieć się wiele o ich przeżyciach i problemach. Wszystkie czynności mają na celu poddanie uczestników zajęciom twórczym (kreatywnym), które wyrabiają w nich pożądane cechy osobowości oraz pobudzają kształtowanie i rozwijanie uzdolnień, co może wzbudzić pozytywne reakcje w zachowaniu i wpłynąć na lepszy proces wychowawczy skazanego.

tekst kpt. Agnieszka Rembowska/mjr Arkadiusz Szymanowski

zdjęcia mjr Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej