Urządzenie typu Hajmann, śluza, brama główna, klucze specjalne to tylko niektóre pojęcia związane z pracą na stanowisku bramowego

W czasach epidemii na terenie Zakładach Karnych wdrożono odpowiednie procedury mające zminimalizować ryzyko zakażenia Covid19. Funkcjonariuszem mającym pierwszy kontakt podczas codziennej służby z  osobami starającymi  się o wejście na teren zakładu jest funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku bramowego w dziale ochrony.  Do jego obowiązków należy kontrola osób i pojazdów starających się o wejście na teren jednostki, weryfikowanie ich tożsamości,  niedopuszczenie do nieuzasadnionego otwarcia wejść i przejść w rejonie bramy głównej zakładu oraz  niezwłoczne meldowanie dowódcy zmiany o różnych nieprawidłowościach godzących w porządek  i bezpieczeństwo jednostki. Wymienione czynności to tylko niektóre obowiązki wynikające z normalnego toku służby bramowego. W czasach epidemii dodatkowo przy zachowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej dokonuje pomiaru temperatury osobom wchodzącym na teren jednostki jednocześnie  kierując ruchem na bramie głównej.   Funkcjonariusz pełniący służbę na tym stanowisku musi wykazywać się czujnością, wszechstronnym myśleniem  i jasnym przeglądem sytuacji, by nie dopuścić do nieuzasadnionego opuszczenia jednostki penitencjarnej przez nieuprawnione  do tego osoby, by reszta społeczeństwa mogła czuć się bezpieczna. 

 

tekst i zdjęcia : kpt. Miłosz Renda 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej