Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.  o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 ), art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 676 ) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433); mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2,  zarządza się, co następuje:

§ 1. Począwszy od dnia 18 marca 2020 r. od godziny 9:00, na terenie Zakładu Karnego w Pińczowie, na okres 7 dni, wstrzymuje się:

  1. udzielanie osadzonym widzeń;
  2. odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;
  3. zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu karnego, za wyjątkiem zatrudnienia w Piekarni „Białogon” oraz grupy skazanych segregujących odpady w budynku garaży zakładu karnego.
  4. przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym

 

§ 2. O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje sędzia penitencjarny w Sądu Okręgowego w Kielcach

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

  1. podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie;
  2. zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Pińczowie;
  3. wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Pińczowie.

§ 4. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, może nastąpić na zasadach określonych                               w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej