w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848), art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 i 568) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161, 1182 i 1292), mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na = uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

 

§  1.  Na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, do dnia 31 sierpnia 2020 r.:

 1. wstrzymuje się :
 1. zatrudnienie osadzonych poza Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim, z wyjątkiem zatrudnienia przy pracach porządkowych wykonywanych na terenie przyległym do Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim,
 2. odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;
 1. ogranicza się udzielanie osadzonym widzeń w ten sposób, że:
 1. osadzonemu przypada jedno widzenie w miesiącu niezależnie od typu zakładu karnego (zamknięty, półotwarty, otwarty),
 2. w widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia,
 3. widzenie trwa 60 minut,
 4. widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego zgodnie z art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086),
 5. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
 6. nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,
 7. widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą,
 8. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa oraz rękawiczki.

§   2.   Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

 1. podaniu do wiadomości wszystkim osadzonym w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim;
 2. zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim;
 3. wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

§    3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 121/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 Rozmiar: 185.3 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej