W art. 67 par. 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego ustawodawca określa katalog środków oddziaływania penitencjarnego. Jednym z najważniejszych jest nauczanie.

Zajęcia lekcyjne pomagają w zapobieganiu negatywnym zjawiskom, którym poddany jest człowiek w warunkach izolacji więziennej. Wiemy, że każdy człowiek jest inny. Dlatego też nauczyciele do każdego słuchacza podchodzą indywidualnie. W sposób rzetelny i przystępny przekazują wiedzę. Nauczanie w naszej szkole nie tylko wzbogaca wiedzę osobistą osadzonego, ale także podnosi samoocenę, rozwija zainteresowania i pomaga skazanym w readaptacji po opuszczeniu zakładu karnego.

 

W związku z tym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opolu Lubelskim z roku na rok rozszerza swoją ofertę edukacyjną do osadzonych.

Obecnie prowadzimy nowy nabór na :

pierwszy semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (trzyletnie)

podbudowa: gimnazjum, ośmioletnia szkoła podstawowa lub Zasadnicza Szkoła Zawodowa

kwalifikacyjny kurs zawodowy, zawód:

kucharz – nauka trwa trzy semestry, podbudowa programowa: brak wymagań

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

kwalifikacja B.07 wykonywanie robót posadzkarsko okładzinowych – nauka trwa dwa semestry, podbudowa programowa: brak wymagań

Nabór uzupełniający:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- drugi semestr

- czwarty semestr

- piąty semestr

 

Opracowanie: Beata Falińska – dyrektor CKU w Opolu Lubelskim

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej