23 czerwca 2023 roku mjr Piotr Kozłowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Firmą Polifolia Sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią Katarzynę Czuba – członka zarządu oraz Panią Agnieszkę Karaś – prokurenta.

Praca jako skuteczna forma resocjalizacji.

Tworzenie nowych miejsc zatrudnienia skazanych jest jednym z kluczowych elementów rządowego programu "Praca dla więźniów". Dodatkowo stanowi bardzo istotną część prowadzonych przez Służbę Więzienną oddziaływań penitencjarnych. Kształtuje charakter, uczy obowiązkowości, sumienności i odpowiedzialności, współpracy i współdziałania w grupie, pozwala na spłatę nałożonych przez sąd zobowiązań (grzywien, nawiązek) oraz zadłużeń alimentacyjnych. Taka forma aktywności pozwala zdobywać konkretne kwalifikacje zawodowe, pokazuje legalne źródła zarobkowania, gospodaruje czas wolny w sposób konstruktywny i społecznie akceptowany, a w efekcie końcowym powala w sposób namacalny choć w części „zadośćuczynić” czy „zrekompensować” wyrządzone w wyniku przestępstwa szkody.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej