Zakład Karny w Opolu Lubelskim, został włączony do realizacji przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Termin realizacji projektu został zaplanowany na okres od 20 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Cele projektu

 Główne cele projektu to: zmniejszenie powrotności do przestępstw oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem; wsparcie skutecznej readaptacji skazanych i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem; promowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji.

Zdaniem wielu ekspertów mediacja jest najskuteczniejszą metodą rozwiązywania konfliktów i najczęściej stosowaną formą sprawiedliwości naprawczej. Sprawiedliwość naprawcza to koncepcja zorientowana na możliwie najpełniejsze wynagrodzenie wyrządzonych krzywd, przy założeniu aktywnego udziału pokrzywdzonego, sprawcy, a także osób z lokalnej społeczności.

Pilotaż programu

Projekt „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” stwarza warunki i przestrzeń do tego, by prawo do mediacji mogło być realizowane nie tylko w warunkach wolnościowych. Dlatego też w projekcie przewidziano przygotowanie pokoi mediacji oraz uruchomienie dyżurów mediatorów i mediacji na terenie jednostek penitencjarnych OISW w Lublinie. W ramach niniejszego projektu, w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim od sierpnia b.r. prowadzone są cotygodniowe dyżury stałego mediatora. Skazani korzystają ze spotkań informacyjnych z mediatorem, na których pozyskują wiedzę na temat istoty mediacji, zasad mediacji, warunków uczestnictwa w mediacji, korzyści z mediacji, czy możliwości poprawy relacji z pokrzywdzonym. Prowadzone spotkania informacyjne dotyczą różnych obszarów mediacji i polubownego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, a przede wszystkim spotykają się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród osadzonych. Udział skazanych w dyżurach mediatorów, jak i w mediacjach organizowanych na terenie jednostek penitencjarnych, jest bezpłatny. Koszt dyżurów mediatorów i mediacji sfinansowany jest z projektu, w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji

W ramach zbliżających się październikowych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim prowadzi się szeroko zakrojoną akcję informacyjną, która przybiera różne formy, np. prezentacje w lokalnym radiowęźle i wewnątrzzakładowej telewizji, udostępnianie w oddziałach mieszkalnych ulotek i plakatów o tematyce mediacji. Ponadto o możliwościach korzystania z pomocy i porad mediatora sądowego osadzeni są informowani przez wychowawców i psychologów.

Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje oraz na stronie www.mediacja.gov.pl

opracowanie:

ppor. Joanna Orłowska-Cieszko

mł. chor. Anna Gmurowska

 

baner_na_strone1.jpg

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej