Wrzesień to czas rozpoczęcia nauki, również przez skazanych. Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności rozpoczęli kształcenie w  Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie. W jedynej tego typu placówce więziennej w okręgu opolskim.

Z zachowaniem reżimu sanitarnego, w nowopowstałych klasach,  zasady nauczania przedstawili słuchaczom dyrektorzy nyskiego więzienia, kadra penitencjarna oraz kierownictwo i nauczyciele szkoły.

Nauczanie w szkole odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszyscy nauczyciele i pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego przebywają w maseczkach zasłaniających usta i nos. Słuchacze wchodząc na teren szkoły dezynfekują ręce. Przed wyjściem z oddziałów mieszkalnych jest także mierzona temperatura ciała.

Od 1 września br. naukę rozpoczęło 172 słuchaczy w 9 oddziałach szkolnych, tj. w 4 oddziałach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – operator obrabiarek skrawających, 4 oddziałach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – mechanik monter maszyn i urządzeń. Więźniowie pobierają  także naukę w liceum ogólnokształcącym, które kończy się egzaminem maturalnym.

Należy podkreślić, że osadzeni kończący szkołę otrzymują świadectwa takie same, jak ma to miejsce w warunkach wolnościowych. Na dokumencie nie ma żadnej informacji, że kurs lub szkoła zostały ukończone w więzieniu.

Tekst: mjr Henryk Hoc
Zdjęcia: chor. Mateusz Mroczka

Video

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej