Zakład Karny w Nysie jest jedyną jednostką penitencjarną na Opolszczyźnie, gdzie Służba Więzienna kształci osoby pozbawione wolności. W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu maturalnego przystąpiła rekordowa jak na warunki więzienne liczba 24 słuchaczy.

Tak, jak w całej Polsce, egzaminy rozpoczęły się 6 maja br.. Termin ich zakończenia przewidywany jest na 23 maja br. Sama  formuła egzaminu nie różni się od tych przeprowadzanych na wolności. Skazani zdają obowiązkowy egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wybrany przez słuchacza przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne.   
              
Każdy egzamin jest formą sprawdzenia posiadanych wiadomości, któremu towarzyszą elementy stresowe. Dlatego dostrzegalne jest pewne napięcie i zdenerwowanie wśród absolwentów przystępujących do matury. Świadczy to o poważnym podejściu do tematu egzaminu  - podsumowuje mgr Tomasz Szyposz, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie.

Placówka jest publiczną szkołą dla dorosłych, w której obowiązuje taka sama podstawa programowa, jak w szkołach na wolności. Obecnie uczęszcza do niej 153 słuchaczy, pobierających naukę na różnych poziomach w następujących typach szkół: liceum ogólnokształcące, szkoła policealna w zawodzie technik informatyk, kwalifikacyjny kurs zawodowy o kierunku mechanik monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających.

Funkcjonowanie szkoły w więzieniu należy rozpatrywać jako jeden z integralnych składników procesu resocjalizacji. Szkoła powołana  została w celu przygotowania skazanych do życia, zgodnie z normami etycznymi i moralnymi obowiązującymi w społeczeństwie. Zdobycie wykształcenia daje absolwentom możliwość podjęcia pracy lub dalszego kształcenia. Wielkim atutem szkoły jest jej akceptacja wśród uczniów oraz ich duże zaangażowanie w proces dydaktyczny i wychowawczy.

We wrześniu br. rozpocznie się kolejny rok szkolny 2019/2020. Od maja br. trwa już nabór do:
- Liceum Ogólnokształcącego, semestr 1 – czas trwania nauki 3 lata.
- Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, semestr 1, operator obrabiarek skrawających czas trwania nauki 1 rok 6 m-cy.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej