Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na mocy w/w rozporządzeń zmieniamy czasowo system kształcenia w CKU z ewentualnym  dostosowaniem się do naszych możliwości organizacyjnych wynikających z zasad panujących na terenie jednostki penitencjarnej w Nysie.

Tak jak wcześniej zostało to ustalone od 16 marca 2020 nauczyciele decyzją Dyrektora Generalnego SW pracują zdalnie, polega to na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.

Od 16 do 24 marca 2020 materiały przekazywane słuchaczom CKU, to  przede wszystkim elementy związane z powtórzeniem materiału dotychczas omawianego na zajęciach. W przypadku KKZ mechanik monter oraz operator obrabiarek, które programowo powinny zakończyć edukację w kwietniu 2020r. otrzymali skrypty zawierające wszystkie egzaminy zawodowe z ubiegłych lat, przygotowywane przez CKE  z dołączonymi kartami odpowiedzi.

Każdy nauczyciel przekazuje materiał który ma opanować słuchacz w formie samokształcenia, pracę będą podlegać ocenie w momencie otrzymania prac od słuchaczy przez nauczycieli.

Te same zasady przygotowywania materiałów dla słuchaczy obowiązują nauczycieli praktycznej nauki zawody czyli przygotowanie zakresu który słuchacz ma opisać teoretycznie jako praca przez niego zaplanowaną. Nauczyciel pełniący obowiązki bibliotekarza  pracuje w formie dyżurów w każdą środę, jeżeli pojawi się potrzeba dostarczenia podręczników słuchaczom. Sposób działania polega na przekazywaniu indywidualnie dla każdego słuchacza pakietu materiałów dotyczącego jego toku kształcenia. Słuchacze otrzymali już dnia 23 i 30 marca 2020, kolejne pakiety zostały przekazane 06 kwietnia 2020, odpowiednie materiały na których w wyraźny i czytelny sposób przekazano co należy wykonać. W trakcie oceny należy uwzględnić możliwości intelektualne,  indywidualnego słuchacza.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że sposób monitorowania i weryfikacji postępów wiedzy i umiejętności słuchaczy będzie przeprowadzany tylko w formie pisemnej na zasadzie:
• pisania testów
• rozwiązywania zadań
• opracowywania tematów i zagadnień itp.

System pracy polega na systematycznym przekazywaniu przez nauczycieli każdego dnia w godzinach planowanej pracy, zakresu materiału czyli temat lekcji, zakres materiału ewentualne zadania krótka charakterystyka tematu wskazówki dotyczące podręcznika. Materiały są przekazywane w formie elektronicznej następnie drukowane oraz kserowane indywidualnie dla każdego słuchacza łączone w pakiety przez dyrektora i sekretarza CKU , przekazywane na oddziały mieszkalne. Wykonane zadania słuchacze przekazują do wychowawców oddziałów mieszkalnych a następnie odbierane są przez Dyrektora CKU, dalej będą przekazywane nauczycielom. Jednocześnie dodać należy, że Dyrektor CKU oraz sekretarz od 16 marca 2020 każdego dnia pracują na dotychczasowych zasadach na terenie CKU.

Zdjęcia : chor. Mroczka Mateusz
Tekst:  Dyrektor CKU w Nysie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej