25 stycznia odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pierwszy semestr pracy dydaktyczno - wychowawczej w tutejszym CKU

Pod koniec pierwszego półrocza Dyrektor Szkoły Waldemar Świątek przeprowadził wymagane przepisami zebranie Rady Pedagogicznej. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego ppłk Michał Kuśnierz, Kierownik Działu Penitencjarnego mjr Andrzej Wąsik, nauczyciele placówki oraz wychowawcy oddziałów mieszkalnych.

Podczas spotkania przeanalizowano zrealizowane działania, przedstawiono wnioski oraz sprawozdania z pracy dydaktyczno - wychowawczej. Przedłożono dane statystyczne dotyczące wyników w nauce oraz frekwencji uczęszczających do szkoły. Wyróżniono uczniów prezentujących wzorowe zachowanie oraz wyniki w nauce. Szczególną uwagę w tym miejscu poświęcono uczniowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego o profilu elektronik, który uzyskał średnią ocen 5,2. Poinformowano, iż na obecną chwilę 12 uczniów Liceum Ogólnokształcącego deklaruje chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego, który rozpoczyna sie 4 maja 2023r.

Do tutejszego CKU w roku szkolnym 2022/2023 zakwalifikowało się aż 155 osadzonych, którzy byli zmotywowani podniesieniem swojego wykształcenia, zdobyciem kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Paulina Słowik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej