Dyrektor ZK w Nowym Wiśniczu wydał dniu 18.03.2020 roku Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W NOWYM WIŚNICZU

z dnia 18 marca 2020 r.

 

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu
unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa

SARS-C0V-2

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.1), art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 poz. 676 z późn. zm.2) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433); mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Począwszy od dnia 19 marca 2020 r. od godziny 7/00, na terenie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, na okres 7 dni, wstrzymuje się:

  1. udzielanie osadzonym widzeń;

  2. odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;

  3. zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu karnego, za wyjątkiem zatrudnienia w P.H.P.U. „IMEX Marek - Sala” Spółka z o.o z siedzibą w Brzesku

 

§ 2.

O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje sędzia penitencjarny.

§ 3.

Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

  1. podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych przebywających w tutejszym zakładzie karnym;

  2. zamieszczeniu na stronie internetowej tutejszego zakładu karnego;

  3. wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do tutejszego zakładu karnego.

§ 4.

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2020 r. od godziny 7/00

 

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2019 r. poz. 1608, 1635 i 2020;

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2019 r. poz. 679, 1694, 2020 i 2070.

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora ZK w Nowym Wiśniczu nr 5/2020 z dnia 18.03.2020 roku Rozmiar: 81.1 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej