Prawie połowa osadzonych przebywających w sądeckiej jednostce penitencjarnej jest skierowana do zatrudnienia.

Grupa prawie 190 więźniów w sądeckiej jednostce penitencjarnej codziennie kierowana jest do prac w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. To realizacja założeń Rządowego Programu Pracy Więźniów. Osadzeni na codzień kierowani są do zatrudnienia odplatnego i społecznego. Obecnie 66 więźniów skierowano do zatrudnienia odpłatnego poza obrębem zakładu karnego, 12 osadzonych pracuje społecznie. W przedsięwzięciu uczestniczą tylko więźniowie, którzy na co dzień mogą być zatrudnieni poza murami zakładu karnego w systemie bez konwojenta. Wszystko odbywa się pod nadzorem techniczno - organizacyjnym pracowników instytucji oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Również wewnątrz jednostki zatrudnienie znajduje ponad 100 osadzonych, gdzie więźniowie między innymi wykonują prace porządkowe, remontowe, wydają i przygotowują posiłki. 
Sądecka Służba Więzienna realizuje od 2016 roku program „Praca dla więźniów” wspierający szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych w szczególności poprzez ich aktywizację zawodową. W wielu przypadkach zatrudnienie więźniów poprzedzone zostaje udziałem osadzonych w kursach przyuczającym do wykonywania konkretnego zawodu. Obecnie w ramach "Power" osadzeni przygotowywani są do wykonywania zawodu spawacz oraz technolog robót wykończeniowych.

tekst: mjr Łukasz Chruślicki
zdjęcia: archiwum ZK

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej