W połowie grudnia 2019 roku z działalnością sądeckiej jednostki penitencjarnej zapoznali się przedstawiciele słowackiej służby więziennej.

W dniach 11 – 13 grudnia 2019 r. w Krynicy – Zdroju odbyła się  konferencja poświęcona readaptacji społecznej, pomocy postpenitencjarnej i resocjalizacji pt. „Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych”. Spotkanie podzielono na panele: naukowo – prawny, panel poświęcony praktykom i panele sprofilowane specjalistycznie. Część wystąpień dotyczyło reintegracji osób uzależnionych, zagadnień z kręgu pracy socjalnej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Służby Więziennej Republiki Słowackiej, którzy w ramach wizyty w Polsce odwiedzili również sądecki zakład karny. Podjęta współpraca  stanowi przykład budowania pozytywnej pozycji polskiej na arenie międzynarodowej i ma na celu wymianę informacji o praktycznych rozwiązaniach z zakresu przedsięwzięć ochronnych, oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych oraz organizacji Służby Więziennej. Celem wizyty było pogłębienie wiedzy o międzynarodowych systemach penitencjarnym, zadaniach realizowanych przez Służbę Więzienną oraz stosowanych w Polsce rozwiązań z zakresu oddziaływań resocjalizacyjnych i prowadzonych oddziaływań terapeutycznych. Wizytę w zakładzie karnym w Nowym Sączu połączone z dyskusją na temat funkcjonowania polskiego i słowackiego systemu penitencjarnego. Goście zapoznani zostali z problematyką prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec więźniów na przykładzie realizacji zatrudnienia osadzonych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności oraz z zasadami wykonania kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Podczas podsumowującego spotkania więziennicy wskazali na istotne podobieństwa  i różnice w systemach penitencjarnych obu krajów oraz możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań w realizacji wykonania kary pozbawienia wolności.  Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu wręczył przybyłym gościom pamiątkowy medal z okazji 100 – lecia powstania Służby Więziennej w Polsce.

Tekst: mjr Łukasz Chruślicki
Zdjęcia: archiwum ZK

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej