Zakład Karny w Rawiczu po raz piąty zorganizował konkurs gazetek więziennych – „Szpalty za kratą”.  

I. Kilka słów o konkursie:

   Ogólnopolski konkurs „Szpalty za kratą” adresowany jest do zespołów redakcyjnych – składających się z osób pozbawionych wolności – wydających gazetki więzienne. Udział w wydarzeniu pozwala twórcom czasopism nie tylko na sprawdzenie ich poziomu, pod względem merytorycznym i formalnym, ale stanowi również swoistą lekcję dziennikarstwa. Jury dokonując bowiem przeglądu gazetek nadesłanych do konkursu, opatruje prace uwagami, sugestiami i cennymi komentarzami. Prestiż rawickich „Szpalt zza krat” i związana z tym chęć uczestników wydarzenia sprawdzenia wydawanych czasopism przez dziennikarzy profesjonalistów, rośnie z roku na rok. Tegoroczna – V edycja konkursu była pod tym względem wyjątkowa. Spośród wydawanych w jednostkach penitencjarnych sześćdziesięciu pięciu tytułów, do konkursu zgłoszono rekordową liczbę trzydziestu trzech czasopism.           

II. Jury:

   Sprawdzanie prac konkursowych odbywa się na zasadzie dwustopniowej - zewnętrznej i wewnętrznej. Oceny zewnętrznej w tegorocznej edycji konkursu dokonały: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Druga grupa jurorów składała się z:  przedstawiciela środowiska naukowego - prof. dr hab. Lidii Suchanek - UAM w Poznaniu; przedstawicieli mediów - Joanny Miśkowiak - „Życie Rawicza”, Aldony Bryckiej – Jaskierskiej - Radio „Elka”, Jakuba Latuska - „Panorama Leszczyńska”, Marty Maćkowiak – „Orędownik”, kpt. Michała Talagi - „Forum Służby Więziennej”.

III. Ocena prac:

   Przy ocenie nadesłanych prac brano pod uwagę zarówno względy merytoryczne, w szczególności ciekawą tematykę, obecność treści sprzyjających procesowi resocjalizacji i przygotowujących osadzonych do wyjścia na wolność oraz dotyczące form i sposobów aktywnego oraz racjonalnego odbywania kary pozbawienia wolności, jak i formalne, w tym szatę graficzną, kompozycję tekstów, poziom adiustacji i korekty.  Dodatkowe punkty można było uzyskać za najlepszy artykuł o tematyce sportowej. 

IV. Klasyfikacja końcowa:

   Najwyżej ocenione zostały:

I miejsce – „Zamczysko” - wydawane w Zakładzie Karnym w Nowogardzie,

II miejsce – „Piąty południk ” - wydawany w Areszcie Śledczym w Lublinie,

III miejsce – „Głos Białołęki” – wydawany w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce. 

    Najlepsze zespoły zostały nagrodzone zestawami książkowymi, notatnikami, długopisami oraz dyplomami.

V. Historia najlepszego periodyku więziennego w Polsce:

   "Zamczysko” to miesięcznik wydawany w Zakładzie Karnym w Nowogardzie od stycznia 2007 r. Do chwili obecnej wydano 145 miesięczników. Nakład wynosi ok. 110 egzemplarzy. Gazetka wydawana jest w ramach realizacji programu readaptacyjnego "Zamczysko" i działalności koła dziennikarskiego. Uczestniczy w nim 6 skazanych min. odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności. Nasza gazeta bierze udział w konkursie od jego pierwszej edycji tj. od 2015 r. Wówczas zajęła 8 miejsce. Natomiast od roku 2016 plasuje się regularnie na podium. W bieżącym roku, w pełni zasłużenie „Zamczysko” odniosło zwycięstwo! Pani ppłk Luiza Wilczyńska Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie pogratulowała osadzonym i opiekunowi koła, wychowawcy do spraw kulturalno – oświatowych i sportu mł. chor. Tomaszowi Gajdzie tego wielkiego sukcesu.

 

Tekst: ZK Rawicz i P. Sońtka

Foto: P. Sońtka

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej