Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie prowadzi nabór min. na  stanowisko STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie

prowadzi nabór na stanowisko

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY do Zakładu Karnego w Nowogardzie,

 

Wymagane: wykształcenie minimum średnie

Wynagrodzenie netto: około 2.800 zł miesięcznie

KANDYDAT MUSI:

posiadać obywatelstwo polskie

posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,

korzystać z pełni praw publicznych,

dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

być niekarany,


WYMAGANE DOKUMENTY

podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej

w Szczecinie ze wskazaniem stanowiska, działu służby i jednostki;

2 ) wypełnioną ankietę personalną (do pobrania ze strony sw.gov.pl (zakładka: rekrutacja-

oferty pracy – jednostka, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie)

3) kserokopie świadectw pracy lub służby,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ( świadectwa ukończenia

szkoły średniej, wyższej) kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,

5) kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy

6) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

Oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


 

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie, ul. Kaszubska 28 ,70-226 Szczecin od poniedziałku do piątku (godz. 7.00 – 15.00)

lub drogą pocztową

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać na stronie: www.sw.gov.pl zakładka: rekrutacja - oferty pracy - OISW Szczecin lub pod numerem telefonu 091 48 09 123.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej