Zakład Karny w Nowogardzie realizuje skierowany do skazanych projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   W dniu 28 lipca kurs ten rozpoczął się od zajęć aktywizacji zawodowej. W trakcie trwania szkolenia osadzeni odbędą instruktaż z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, następnie realizowane będą zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zorganizowanie kursu możliwe było dzięki uczestnictwu Służby Więziennej w projekcie pn.”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

 

Foto i tekst: kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej