Sposób udzielania widzeń w czasie epidemii COVID-19 w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

Zasady ogólne.

W widzeniu może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba pełnoletnia.

Widzenia udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo).

Widzenie trwa 60 minut.

Ogranicza się liczbę widzeń do jednego widzenia w miesiącu niezależnie od typu zakładu karnego.

Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

Widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych, objętych kwarantanną i izolacją.

W czasie widzeń nie funkcjonuje kantyna.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

Widzenie nie będzie udzielone w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych dotyczących zasad udzielania widzeń oraz reżimu sanitarnego.

 

Zasady udzielania widzeń.

Widzenia odbywają się w niedzielę, poniedziałek i wtorek w godz :

a) niedziela 8:00 – 15:30;

b) poniedziałek 10:00 – 15:30;

c) wtorek 10:00 – 13:30.

Rejestracja zgłoszeń odwiedzających do udziału w widzeniu odbywa się telefonicznie w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) poprzedzający widzenia w najbliższą niedzielę, poniedziałek i wtorek, pod numerem telefonu 91 432 66 45 w godzinach od 8.00 do 13.00. Weryfikacja danych osobowych osób dzwoniących dokonuje rejestrujący widzenia.

Widzenia odbywają się w turach:

1) niedziela:

a) I tura: 8:00 – 09:30

b) II tura: 10:00 – 11:30

c) III tura: 12:00 – 13:30

d) IV tura: 14:00 – 15:30

2) poniedziałek;

a) I tura: 10:00 – 11:30

b) II tura: 12:00 – 13:30

c) III tura: 14:00 – 15:30

2) wtorek;

a) I tura: 10:00 – 11:30,

b) II tura: 12:00 – 13:30

Kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 min. przed rozpoczęciem każdej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem każdej z tur.

Osoby, które nie dostosują się do zasad ujętych w pkt. 4 mogą zostać niewpuszczone do jednostki i widzenie nie będzie udzielone.

Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 6 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.

Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

dowód osobisty;

dokument paszportowy;

legitymację służbową;

dowód tożsamości cudzoziemca;

prawo jazdy.

Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem,
w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) oraz, której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m. in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.

Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń jednostki.

Widzenia są udzielane przy stolikach przedzielonych przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy.

 

Reżim sanitarny.

Osoby ubiegające się o wejście na widzenie zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami oczekującymi na widzenie minimum 2 m.

Każdej osobie ubiegającej się o wejście na widzenie mierzona będzie temperatura ciepłoty ciała. Osoba posiadająca ciepłotę ciała wyższą niż 37.5°c nie będzie wpuszczana na teren jednostki.

Osoba ubiegająca się o wejście na widzenie wypełnia pisemne oświadczenie w którym wyraża zgodę na widzenie oraz na sposób jego udzielania związany z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemią COVID – 19.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania i używania własnych maseczek ochronnych w przypadku wejścia na teren jednostki.

Osobom nie posiadającym maseczek ochronnych, widzenie nie zostanie udzielone.

Po wejściu na bramę jednostki osoby, odwiedzające zobowiązane są w szczególności do;

przeprowadzenia dezynfekcji rąk,

wypełnienia ankiety dotyczącej wywiadu sanitarnego,

poddania się badaniu temperatury ciała.

Po przeprowadzeniu czynności o których mowa w pkt. 4 oraz kontroli osób wchodzących, doprowadzane są one do sali widzeń, gdzie zajmują miejsca wyznaczone przy stolikach.

Na widzenie osadzeni nie zabierają żadnych rzeczy i przedmiotów.

W trakcie widzenia osoby odwiedzające pozostają w maseczkach.

Przed rozpoczęciem widzenia osadzeni poddawani są pomiarowi temperatury ciała oraz dokonują dezynfekcji rąk.

W trakcie widzenia osadzeni zobowiązani są do używania maseczek ochronnych.

Osadzeni mają możliwość zakupu maseczek ochronnych w kantynie jednostki lub otrzymania ich za pośrednictwem paczki higienicznej.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek, dyrektor jednostki może wyposażyć osadzonego w maseczkę ochronną.

Osadzonym, którzy nie będą posiadali maseczki ochronnej widzenie nie zostanie udzielone.

W trakcie widzenia obowiązuje konieczność zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami znajdującymi się na sali widzeń oraz zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.

W przypadku korzystania przez osadzonego w czasie widzenia z jednorazowej maseczki ochronnej zobowiązany on jest do jej wyrzucenia do dedykowanego pojemnika na śmieci umieszczonego przy wyjściu z sali widzeń.

W przypadku konieczności skorzystania z toalety w trakcie widzenia, osoby są zobowiązane do zdezynfekowania rąk przed wejściem do toalety, jak i po wyjściu z niej lub umyciu rąk zgodnie z zaleceniami epidemicznymi.

Osadzony wyrażający wolę na widzenie z osobami bliskimi informowany jest o możliwości wystąpienia zagrożeń dla jego życia i zdrowia związanych z epidemią COVID – 19.

Po każdej turze widzeń, sala widzeń łącznie z toaletami oraz miejscami krzyżowania się ciągów komunikacyjnych (klatka schodowa) podlega dezynfekcji.

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej