W dniu 02 czerwca na terenie przyległym do Zakładu Karnego w Medyce odbył się piknik dla rodzin skazanych, który był częścią realizacji programu readaptacji zakresu integracji rodzin „Razem raźniej”.

Prowadzone oddziaływania penitencjarne  wobec osób pozbawionych wolności uwzględniają rodziny osadzonych jako jeden z głównych  elementów procesu readaptacji społecznej. Rodzina i osoby bliskie mają duży wpływ na kształtowanie prospołecznych postaw osób pozbawionych wolności i niejednokrotnie to one stają się głównym katalizatorem pozytywnych zmian dokonujących się w światopoglądzie osadzonych.
Dlatego też akcentowanie więzi rodzinnych i podejmowanie działań mających na celu utrwalanie właściwych relacji skazanych z rodzinami,  a przede wszystkim z dziećmi, wpisuje się na stałe w prowadzoną działalność penitencjarną Zakładu Karnego w Medyce.

Na przełomie maja i czerwca odbyła się kolejna edycja programu readaptacji skazanych w zakresie integracji rodzin pn. „Razem raźniej”. Program podzielony jest na moduły:

  • W trakcie I  wychowawca prowadzi z osadzonymi zajęcia mające na celu ukazanie pozytywnej roli rodziny w życiu człowieka, szczególnie w sytuacji izolacji. Niejednokrotnie uczy osadzonych nawiązywania właściwych relacji z bliskimi, wskazując również na wagę tych relacji w odniesieniu do dzieci.
  • II moduł to zajęcia z plastyczne z elementami  arteterapii gdzie osadzeni wykonują upominki plastyczne dla swoich dzieci. W trakcie tych zajęć kładzie się duży nacisk na wewnętrze doświadczenie i sposób postrzegania relacji z bliskimi.
  • III moduł to spotkanie osadzonych z rodzinami i formie zajęć rekreacyjnych.

Realizowane oddziaływania mają na celu zminimalizowanie ryzyka powrotności do przestępstwa osadzonych poprzez kształtowanie ich właściwych relacji z osobami bliskimi oraz aktywne włączanie rodzin skazanych w proces readaptacji społecznej. Ponadto program ten pełni także funkcję socjalizacyjną w stosunku do dzieci osadzonych, gdyż przyczynia się do zmniejszenia dolegliwości z tytułu braku ojca w życiu dziecka oraz może mieć wpływ na przeciwdziałanie stygmatyzacji w środowisku lokalnym

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: ppor. Michał Kindlik   

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej