W dniu 31 sierpnia 2018 r. utworzona została Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki z siedzibą w Warszawie.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej i jednocześnie uczelnią wyższą posiadającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Penitencjarystyka. Celem kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Obecna oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Student uczelni Służby Więziennej jest powoływany do służby kandydackiej i tym samym od pierwszego dnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystki w Warszawie jest funkcjonariuszem w służbie Służby Więziennej.

Studia będą miały za zadanie przekazanie w szerokim zakresie wiedzy przede wszystkim praktycznej jak i teoretycznej, zorientowanej na przygotowanie absolwentów do wykonywania konkretnie sprofilowanych ról zawodowych głównie, jako funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i wiedzy akademickiej korespondującej z problematyką, rozumienie i refleksję nad zagadnieniami stanowiącymi przedmiot Penitencjarystyki. Kierunek Penitencjarystyka należy do obszaru nauk społecznych i obejmuje swoim zakresem wiele dyscyplin z tego obszaru, są to głównie:

  • Pedagogika i Nauki o bezpieczeństwie,
  • Psychologia,
  • Socjologia,
  • Nauki prawne i Kryminologia.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz szkolenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie uzyskać można na stronie internetowej szkoły pod adresem www.wskip.edu.pl

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Grafika: Służba Więzienna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej