Nauczanie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych są jednymi z głównych narzędzi wykorzystywanych w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Duża liczba osadzonych trafiających do Zakładu Karnego w Medyce ma wyraźne braki w wykształceniu, co często stanowi główną przyczynę popełnienia przestępstwa.

Rok 2021 jest kolejnym, w którym w na terenie Zakładu Karnego w Medyce organizowane są szkolenia kursowe dla osób pozbawionych wolności.  Tematyka szkoleń kursowych dostosowana jest do potrzeb rynku pracy i ustalana jest na podstawie barometrów przedsiębiorczości.
Obecnie w jednostce realizowane jest szkolenie kursowe o specjalności brukarz. Szkolenie to jest finansowane ze środków unijnych, a dokładnie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Szkolenie składa się dwóch części. Część teoretyczna, uzupełniona o zajęcia z aktywizacji zawodowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, miała na celu przygotowanie osadzonych do drugiego etapu szkolenia – zajęć praktycznych, w trakcie których uczestnicy  będą uczyć się poszczególnych etapów prac brukarskich.  
Szkolenie kursowe brukarz jest jednym z ostatnich szkoleń realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza , Edukacja, Rozwój, który trwał od 2016 r. W tym czasie, do końca 2020 r.  udało się przeszkolić 342 osadzonych.
Zakończenie projektu nie oznacza końca szkoleń. Jeszcze w tym roku planowana jest realizacja dwóch szkoleń kursowych o specjalnościach: spawacz oraz opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, które będzie można zorganizować dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Dodać należy, że absolwenci  szkoleń już w trakcie odbywania kary są zatrudniani w zawodzie, którego dotyczyła tematyka kursu, a po opuszczeniu zakładu karnego ich szanse na znalezienie pracy znacznie wzrastają, co pozytywnie prognozuje w zakresie zminimalizowania ryzyka powrotu do przestępstwa.

Tekst: Mjr Piotr Pijanowski 
Zdjęcia: chor. Paweł Chrzanowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej