Rozpoczynamy cykl artykułów mających przybliżyć czytelnikom naszą codzienność w służbie. Będziemy w nich opowiadać o sprawach, które realizujemy każdego dania a o których niewiele osób wie i nie pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Dziś materiał o dowodach osobistych przygotowany w Zakładzie Karnym w Medyce.

W dobie walki z pandemią, kiedy wiele dziedzin życia przestało funkcjonować lub praktycznie ograniczono je do niezbędnego minimum,  pewne elementy funkcjonowania jednostek penitencjarnych muszą  odbywać się w sposób ciągły, z uwzględnieniem ograniczeń jakie nakłada reżim sanitarny. Proces readaptacji społecznej osadzonych musi być kontynuowany w  celu przygotowywanie skazanych do opuszczenia zakładu karnego.  Jednym z elementów jest wyrabianie dokumentów tożsamości osadzonym.

Duża część osadzonych, którzy trafiają do Zakładu Karnego w Medyce nie posiada dowodu osobistego. Powodów takiego stanu rzeczy jest bardzo dużo. Dokument stracił  ważność, zaginął, uległ zniszczeniu lub osadzony nigdy go nie posiadał.

Jak wynika z obowiązujących przepisów prawa obowiązek posiadania dowodu osobistego spoczywa na każdym pełnoletnim obywatelu Polski. Za uchylanie się od tego obowiązku grożą sankcje karne. Niezależnie od tego brak dokumentu tożsamości ogranicza funkcjonowania człowieka w sferze publicznej. Osoba, która nie posiada  dowodu osobistego nie może przekroczyć granic w ramach państw UE, niż załatwi spraw urzędowych na poczcie, w banku czy nawet na zakupach.

Dlatego też Służba Więzienna na podstawie obowiązujących przepisów jest  zobligowana do podejmowania działań mających na celu uzyskanie przez skazanych dokumentu tożsamości. W jednostce penitencjarnej procedurę tę realizuje  wychowawca ds. pomocy postpenitencjarnej. Działania te polegają na umożliwieniu osadzonym wykonania zdjęć do dowodu osobistego. Następnie we współpracy w Urzędem Gminy w Medyce składane są wnioski, które na terenie jednostki penitencjarnej przyjmuje od osadzonych pracownik urzędu. Dalsza część  odbywa się już poza zakładem karnym. Gotowe dokumenty tożsamości przekazywane są do jednostki penitencjarnej a konkretnie do  działu ewidencji, gdzie są deponowane do czasu opuszczenia przez skazanego zakładu karnego.

 

Tekst:kpt. Piotr Pijanowski 
Zdjęcia: chor. Paweł Chrzanowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej