Zakład Karny Malborku od 2016 roku uczestniczył w realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER pn.: ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

7.jpg

Założenia Projektu POWER
Realizacja projektu była odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych. Ponadto stanowił on uzupełnienie Rządowego Programu Pracy Więźniów. Projekt zakładał, że 56 % absolwentów kursów podejmie zatrudnienie, zarówno nieodpłatne, jak i odpłatne, już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Realizacja projektu ponadto miała na celu przygotować skazanych także do podjęcia pracy w halach produkcyjnych, powstających w wyznaczonych zakładach karnych.
Wsparciem w pierwszej kolejności objęci byli skazani nie posiadający żadnego wykształcenia, bądź mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Zaniedbania w wykształceniu, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki powodują u osadzonych odrealnienie na rynku pracy.

Realizacja szkoleń
Od 2016 roku do chwili obecnej w Zakładzie Karnym w Malborku zorganizowano 23 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne, w okresie tym przeszkolono łącznie 271 skazanych.
Osoby pozbawione wolności z malborskiej jednostki kształciły się m.in. w takich zawodach jak: brukarz, malarz, glazurnik, pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, konserwator powierzchni płaskich, kucharz czy monter sieci elektroenergetycznych z uprawnieniami do 1kV.
Zdobyte kwalifikacje zawodowe pozwoliły skazanym na podjęcie zatrudnienia zarówno w trakcie odbywania kary, jak i po opuszczeniu zakładu karnego.
Do prawidłowej realizacji poszczególnych cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych przyczyniło się przede wszystkim duże zaangażowanie ze strony funkcjonariuszy malborskiej jednostki, przede wszystkim z działów: penitencjarnego, kwatermistrzowskiego i ochrony. Wychowawcy w trakcie realizacji codziennych obowiązków służbowych pracowali również nad motywacją osadzonych do udziału w szkoleniach. Po ukończeniu zajęć beneficjenci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, które podniosły ich kompetencje i zwiększyły możliwości w poszukiwaniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Zakończenie Projektu POWER
W 2020 roku z uwagi na  pandemię w związku z wirusem SARS-Cov-2 zaplanowane szkolenia kursowe zrealizowane zostały zgodnie z zaleceniami właściwego miejscowo powiatowego inspektora sanitarnego. Zajęcia odbywały się przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa oraz wszelkich wymogów i reżimów sanitarnych. Pomimo takich utrudnień udało się, zgodnie z planem i w krótkim czasie, pomyślnie zakończyć realizację wszystkich cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych.
Realizacja projektu zwiększy szanse skazanych na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej, w tym na rynku pracy. Przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w grupie osób, które opuściły zakłady karne ze względu na fakt, iż beneficjenci projektu posiadać będą umiejętności odpowiadające w większym zakresie na potrzeby pracodawców.

Tekst i zdjęcia: mjr Monika Morozowska

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej