Kolejna grupa 12 skazanych z malborskiej jednostki zdobyła kwalifikacje zawodowe po ukończeniu kursu dotyczącego projektu pn: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dotychczas na terenie malborskiej jednostki odbyło się pięć szkoleń kursowych w takich zawodach jak: konserwator powierzchni płaskich, dwa kursy brukarza, monter sieci elektroenergetycznych, w tym z uprawnieniami do 1 kV, malarz-glazurnik Każdy z kursantów ukończył również kurs aktywizacji zawodowej, który ma na celu ułatwienie poszukiwania pracy na wolności. W ostatnim czasie kolejna grupa 12 skazanych zdobyła kwalifikacje zawodowe w zawodzie malarz-glazurnik. Tego rodzaju aktywizacja skazanych jest bardzo istotnym elementem procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności i w znacznym stopniu ułatwia znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego.
Każdy z kursów kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz certyfikat o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Na zaświadczeniach oraz certyfikatach nie widnieje informacja, że uzyskane zostały w zakładzie karnym.
Dzięki prowadzeniu tego rodzaju oddziaływań penitencjarnych uczestnicy poszczególnych szkoleń kursowych po opuszczeniu zakładu karnego mają możliwość podjęcia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.
 
Tekst i zdjęcia: mjr Monika Morozowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej