Od 1 marca do 15 maja br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do młodych ludzi, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną.

Charakter Uczelni
Rok akademicki 2020/2021 jest drugim rocznikiem w historii uczelni, która jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z Ustawy o Służbie Więziennej.
Podczas 3-letnich studiów funkcjonariusz Służby Więziennej w służbie kandydackiej ma zapewnione wynagrodzenie, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie i umundurowanie. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani w kampusie mundurowym uczelni w Kaliszu. Program nauczania przewiduje zajęcia praktyczne w uczelni i jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Mają też zapewnione zatrudnienie w jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski.
Warunki konieczne do spełnienia
Kandydat do WSKiP w Warszawie powinien:
- posiadać obywatelstwo polskie;
- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- korzystać z pełni praw publicznych;
- dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- nie być karanym sądownie;
- zdany egzamin maturalny
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
- złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej.

Więcej informacji znajduje się na stronie placówki -http://www.wskip.edu.pl
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej