Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:


Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Malborku z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) okres ograniczeń związanych z wstrzymaniem: 
udzielania osadzonym widzeń 
zatrudnienia osadzonych poza terenem zakładu karnego 
odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych 
zostaje przedłużony do dnia 31 maja 2020 roku.
Ewentualne przedłużenie powyższych ograniczeń, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
Ograniczenia, o których mowa są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
Zakład Karny w Malborku podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej