W dniu 21 czerwca br. w Malborku odbyło się w spotkanie dotyczące aktywizacji rynku pracy z udziałem Służby Więziennej.

Spotkanie zorganizowane zostało przez starostę Powiatu Malborskiego oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku i odbyło się na terenie urzędu. W konferencji udział wzięli m.in. wicestarosta Powiatu Malborskiego, burmistrz Malborka, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, specjalista ds zatrudnienia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, dyrektor Zakładu Karnego w Malborku, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, funkcjonariusz zajmujący się zatrudnieniem, liczni dyrektorzy powiatowych urzędów pracy powiatu malborskiego oraz przedstawiciele firm produkcyjnych i usługowych z terenu powiatu malborskiego. Jednym z podstawowych celów spotkania było przedstawienie programu - „Praca dla więźniów”. Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku mjr Adam Poćwiardowski,  podkreślił, że „podstawowym celem Służby Więziennej jest to, aby jak największa ilość skazanych pracowała”. Ogólne założenia programu „Praca dla więźniów” omówione zostały przez mjr. Sławomira Karbowiaka, który stwierdził, że. „Służbie Więziennej zależy na tym, aby dotrzeć do obecnych na spotkaniu osób w jak największej skali, dlatego też staramy się podejmować działania promujące zatrudnienie skazanych szczególnie w środowisku lokalnym”. Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku scharakteryzował specyfikę jednostki oraz skalę zatrudnienia skazanych z malborskiej jednostki, omówił też zasady kierowania osadzonych do zatrudnienia.

Pracodawcy wykazali duże zainteresowanie poruszaną tematyką, dopytywali o konkretne działania, które należy podjąć, aby zatrudnić osoby pozbawione wolności oraz z kim bezpośrednio na ten temat rozmawiać. Na wszystkie zadawane pytania, bądź sytuacje budzące wątpliwości pracodawców obecni na spotkaniu funkcjonariusze Służby Więziennej udzielili stosownych wyjaśnień, podkreślając jednocześnie, że praca jest podstawowym czynnikiem mającym wpływ na resocjalizację skazanych, którzy za jakiś czas powrócą do życia w społeczeństwie.

Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Morozowska

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej