W dniu 08.02.2023r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie po raz pierwszy obchodzono Dzień Tradycji Służby Więziennej

Nowoczesność wyrosła z tradycji

Ostatnia nowelizacja Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, która weszła w życie we wrześniu 2022r., zawiera wiele zmian, które są elementem wdrażanego od kilku miesięcy programu reform "Nowoczesne Więziennictwo". Wiele rozwiązań takich jak rozszerzenie programu "Praca dla więźniów", rozwój Systemu Dozoru Elektronicznego, wzmocnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych oraz lepsze wyszkolenie i skuteczność naszej formacji, ma na celu optymalizowanie funkcjonowania jednostek penitencjarnych. Ma to służyć dziś i na przyszłość. Nie można jednak zapominać o fundamantach na jakich dzisiejsza Służba Więzienna została zbudowana, tj. o etosie i tradycji wypracowanych w okresie XX - lecia międzywojennego. W tym kontekście, zgodnie z art 15 pkt. 1 przywołanego aktu prawnego, 8. dzień lutego ustanowiono Dniem Tradycji Służby Więziennej.

Sprawdzone rozwiązania służą do dziś
W odrodzonej po okresie zaborów Rzeczypospolitej Polskej jako jedna z pierwszych instytucji państwowych powołana została Straż Więzienna. Pierwsze przepisy więzienne - dekret Józefa Piłsudskiego ukazał się 8 lutego 1919 roku. Przez kolejne dwie dekady, "dbając o moralną poprawę więźniów", kształtowano ramy oddziaływań penitecjaranych, przepisy związane z dyscypliną, pragmatyką i etyką służbową, a także zasady utrzymania bezpieczeństwa i porządku w jednostkach penitencjarnych. Nawet pobieżne zapoznanie się z ówczenymi i aktualnymi przepisami prawa penitencjarnego pozwala na przekonanie się, że istnieją między nimi ścisłe związki merytoryczne. Używane dziś przez więzienników pojęcia: system progresywny, pomoc postpenitencjarna, zajęcia kulturalno - oświatowe, zatrudnienie i nauczanie skazanych czy komisja penitencjarna, funkcjonują i są rozpisane na procedury chociażby w "Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego". Przez kolejne dekady zmieniały się słownictwo, nazewnictwo i szczegółowe rozwiązania organizacyjne, ale duch prawa karnego wykonawczego i aktów prawnych z niego wynikających jest tożsamy.

Świętujemy i oddajemy cześć

Dzisiaj, mając świadomość swojej służbowej tradycji, funkcjonariusze łupkowskiej jendostki penitecnjarnej oddali cześć ludziom, którzy 104 lata temu zaczęli budować etos naszej formacji. W tym duchu zorganizowano uroczystą odprawę służbową, w takcie której w asyście pocztu sztandarowego i sztandaru Zakłady Karnego w Łupkowie i dzwiękach hymnu państwowego dwudziestu więzienników otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. W tych odświętnych okolicznościach Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Mariusz Kocaj odczytał pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia odnoszące się do dzisiejszego święta, a następnie odebrał ślubowanie od nowo przyjętej funkcjonariuszki. Wszyscy zebrani mieli też możliwość zapoznania się z prezentacją dotyczącą początków organizacji więziennictwa w Polsce. Szczególnym działaniem kończącym i podsumowujacym dzisiejsze uroczystości, było zapalenie zniczy pod "Dębami Pamięci", które w 2019r., zostały posadzone w Łupkowie i Moszczańcu, w hołdzie pięciu funkcjonriuszom Straży Więziennej, zamordowanym w 1940 roku w czasie zbrodni katyńskiej.

Tekst I zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej