Na mocy podpisanego przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marka Grabka Porozumienia z Fundacją „Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami” w Zakładzie Karnym w Łupkowie wdrożono do realizacji szereg działań mających na celu edukację skazanych w zakresie kultury i historii.

Zaprogramowane współdziałanie

Porozumienie pomiędzy OISW w Rzeszowie a Fundacją Forum Dialogu Między Religiami i Narodami z siedzibą w Przemyślu podpisano w dniu 06.05.2019r. Celem realizacji zapisów ww. Porozumienia jest realizacja projektu naukowo – dydaktycznego „Edukacja historyczna w służbie resocjalizacji”. Przy jego pomocy kształtowane mają być u skazanych postawy patriotyczne i obywatelskie oraz poszerzana wiedza historyczna. Ma to łącznie prowadzić do uczenia osadzonych tolerancji, unikania zachowań agresywnych, poszanowania podstawowych wartości i czerpania wzorców z postaw prospołecznych, bohaterskich oraz wskazujących na pozytywny wymiar charakteru człowieka, który przezwycięża trudności, problemy zewnętrzne ale przede wszystkim własne ograniczenia i deficyty.

Wiedza zamiast stereotypów, własna pozytywna aktywność zamiast roszczeniowości

W odniesieniu do tak określonych celów zrealizowano dotychczas trzy etapy zajęć kulturalno – oświatowych dla skazanych. 13 maja przeprowadzono zajęcia odnoszące się do kultury i folkloru łemkowskiego, 10 czerwca przypomniano historię ludzi, którzy jako pierwsi Polacy trafili do Auschwitz, zaś 24 czerwca nakreślono kulturę społeczności żydowskiej. Skazani uczestniczący w zajęciach zapoznali się
z folklorem, zwyczajami, a nawet strojami i potrawami łemkowskimi. Podczas zajęć dotyczących kultury żydowskiej mieli okazję zapoznać się z zasadami religijnymi, znaczeniem ubiorów i artefaktów oraz specyfiki zachowań i postaw życiowych. Wszystko to zgodnie z mottem: „wiem więc nie kieruję się stereotypami
i uprzedzeniami”. Z kolei zajęcia związane z rocznicą I transportu do KL Auschwitz polskich więźniów politycznych, poświęcone były niezwykłym biografiom ludzi, którzy mimo traumatycznych doświadczeń, potrafili aktywnie współdziałać w walce
o przeżycie, a nierzadko stać było ich na zachowania heroiczne, świadczące o harcie ducha i woli.

 

Wiedza to droga do resocjalizacji

Szereg działań podejmowanych przez kadrę penitencjarną wobec osadzonych na na celu motywowanie ich do podnoszenia swoich kompetencji tak umysłowych, jak
i emocjonalnych. Przywołane zajęcia kulturalno – oświatowe łączą obie te sfery gdyż w przystępny sposób poszerzają stan wiedzy osadzonych a jednocześnie pozytywnie oddziaływują na ich sferę emocjonalną.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Witkiewicz, por. Magdalena Bloch, st. szer. Marek Fejdasz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej