Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych wystąpieniu i szerzeniu się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze miasta Łowicza potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu podjął następujące działania:

ZARZĄDZENIE NR 32/2020

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU

z dnia 1 kwietnia 2020 roku

w sprawie przedłużenia czasu trwania ograniczeń wprowadzonych Zarządzeniem Nr 28/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu
z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych wystąpieniu i szerzeniu się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Na podstawie art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 poz. 676, 679, 1694, 2020 i 2070), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia
9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427) oraz w związku
z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433
z późn. zm.) i wystąpieniem na obszarze miasta Łowicza potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), a także na podstawie zgody sędziego penitencjarnego z dnia 1.04.2020 r. wyrażonej na podstawie art. 247 § 2 kodeksu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ze względu na obowiązywanie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz mając na uwadze konieczność prowadzenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych wystąpieniu i szerzeniu się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), za zgodą sędziego penitencjarnego, przedłużam obowiązywanie na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu na okres powyżej 7 dni, nakazu:

a) wstrzymania zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki,

b) wstrzymania udzielania osadzonym widzeń,

c) wstrzymania odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych,

§ 2. Nakaz, o którym mowa w § 1 obowiązywał będzie od dnia 1 kwietnia 2020 roku
do dnia 15 kwietnia 2020 roku.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Łowiczu.

§ 4. Ewentualne dalsze przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej