Kwidzyńska Służba Więzienna realizuje programy resocjalizacyjne wspierające kształtowanie uniwersalnych wartości – pamięci o zmarłych i wspólnej troski o zapomniane miejsca pochówku.

Listopadowa resocjalizacja

Osadzeni z Zakładu Karnego w Kwidzynie regularnie biorą udział w programach resocjalizacji, których celem jest wskazanie znaczenia listopadowych uroczystości „Dnia Zadusznego” i Wszystkich Świętych. W okresie od września do listopada br. funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Kwidzynie zorganizowali program resocjalizacji p.t. „Ratujmy zapomniane cmentarze”. Kwidzyńska Służba Więzienna już cyklicznie organizuje programy resocjalizacji mające na celu uświadomienie znaczenia dbania o dobro wspólne jakim są cmentarze, pomniki i porzucone miejsca pochówku. Program „Ratujmy zapomniane cmentarze” doczekał się dziewięciu edycji, w których wzięło udział 320 uczestników. Skazani porządkowali cmentarze w miejscowościach: Kaniczki, Bronisławowo, Okrągła Łąka, Cygany i Bądki. W Zakładzie Karnym w Kwidzynie prowadzony jest również podobny program pt. „In Memoriam”, którego celem jest pomoc na rzecz kwidzyńskiego cmentarza. Osadzeni z kwidzyńskiej jednostki penitencjarnej w ramach tych programów obejmują pieczę nad grobami zmarłych, nad którymi nikt nie sprawuje opieki, porządkują groby porzucone i zdewastowane na cmentarzach w okolicach Kwidzyna.

Efekty programu

Uczestnictwo skazanych w takim programie wspiera kształtowanie postaw prospołecznych poprzez wzbudzenie świadomości jak ważna jest pamięć o naszych przodkach, również o tych, o których inni zapomnieli. Skazani pogłębiają wiedzę na temat znaczenia uroczystości 1 listopada dnia Wszystkich Świętych i 2 listopada tzw. „Dnia Zadusznego” i nabywają nowe umiejętności interpersonalne poprzez pracę w zespole. Słuchają audycji w lokalnym radiowęźle oraz kazań wygłaszanych go przez kapelana, co wpływa na kształtowanie wśród nich poczucia odpowiedzialności za „groby niczyje”. Udział w programie przyczynia się do dbania o dobro wspólne jakim jest historia. Niekiedy zdarza się, że zwyczajna praca osadzonych przy porządkowaniu zapomnianych grobów wzbudza u nich zainteresowanie historią tych miejsc lub ludzi, którzy tam spoczywają. Z wypowiedzi uczestników programu wynika, że wiadomości zdobyte w trakcie realizacji programów poszerzają wiedzę skazanych na temat listopadowych uroczystości oraz wpływają na zmianę myślenia o wspólnych wartościach – pamięci o przodkach.

 

Tekst: por. Anna Orzechowska-Winnicka

Zdjęcia: ppor. Piotr Kordowski                   

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej