Kwidzyńska Służba Więzienna zrealizowała kolejny cykl szkoleń zawodowych dla skazanych. Ponad 90 osadzonych uczestniczyło w październiku i listopadzie w kursach zawodowych brukarza, ogrodnika, technologa robót wykończeniowych w budownictwie oraz kierowcy wózków jezdniowych (widłowych) realizowanych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

7.jpg

Kursy zawodowe dla skazany w ramach PO WER

Miesiące październik i listopad to okres intensywnej pracy dla kwidzyńskich więzienników, związanej z organizacją kolejnych kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Projekty realizowane przez Służbę Więzienną w ramach PO WER to przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W projekcie prowadzone są działania związane ze wzrostem aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Corocznie zakłady karne opuszcza około 90 tys. osób, które muszą zostać ponownie zintegrowane z rynkiem pracy i społeczeństwem. Dlatego znaczna część działań w zakresie reintegracji społecznej wykonywana jest przed opuszczeniem zakładu karnego, aby do środowiska powracały osoby już przygotowane do udziału w życiu społecznym, posiadające szanse na wejście na rynek pracy dzięki uzyskiwanym w projektach umiejętnościom, kwalifikacjom i kompetencjom. To nadrzędna wartość projektów PO WER realizowanych w naszej jednostce penitencjarnej.

Niwelowanie deficytów

Wśród wielu deficytów leżących u podstawy wejścia na drogę przestępczą, wyjątkowo często pojawia się brak wykształcenia, które zostało przerwane nierzadko już na poziomie szkoły podstawowej. Brak odpowiedniego wykształcenia i posiadania konkretnego zawodu w dużym stopniu pozbawia człowieka możliwości zdobycia i utrzymania pracy, a co się z tym wiąże – również środków na swoje utrzymanie. Deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie oraz utrzymanie satysfakcjonującej pracy, niejednokrotnie skłaniały osadzonych do poszukiwania „innych” źródeł dochodu, a w konsekwencji wchodzenia w konflikt z prawem. Dlatego w oddziaływaniach resocjalizacyjnych funkcjonariusze Służby Więziennej duży nacisk kładą właśnie na nauczanie i pracę. Jedną z dostępnych form kształcenia dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności są kursy zawodowe. W związku z tym w zakładzie karnym w Kwidzynie cyklicznie realizowane są szkolenia w ramach PO WER. Dają one skazanym szansę na zdobycie nowej wiedzy, podjęcia zatrudnienia i ułatwiają powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Wiele korzyści

Dobra pogoda w październiku i listopadzie sprzyjała uruchomieniu ośmiu kursów zawodowych. Obecnie trwa kurs kierowcy wózków jezdniowych (widłowych). Był to długo oczekiwany kurs zawodowy, cieszący się największym zainteresowaniem. Odbyły się również kursy m.in. brukarza. Ich celem było przygotowanie osadzonych do wykonywania podstawowych robót brukarskich, zapoznanie z podstawami zasadniczych technologii brukarskich oraz z ogólnymi warunkami technicznymi ich wykonywania. W trakcie zajęć na tym kursie skazani poznawali techniki montażu systemów suchej zabudowy, robót malarskich, wykonywania posadzek z płytek itp. Najważniejszym aspektem całego szkolenia są zajęcia praktyczne realizowane na terenie jednostki penitencjarnej. Zadaniem skazanych w trakcie kursu jest wykonanie konkretnych prac, ujętych w planie szkolenia. Pod stałym nadzorem funkcjonariuszy oraz instruktorów zajęć praktycznych, wszyscy uczestnicy realizowali zadania, które na stałe wpiszą się w krajobraz jednostki. Brukarze wykonywali głównie roboty brukarskie wzdłuż ciągów komunikacyjnych przy linii ogrodzenia jednostki. Osadzeni w trackie kursu technologa robót wykończeniowych odnawiali cele mieszkalne oraz pomieszczenia wspólne w kwidzyńskiej jednostce. Wykonane przez skazanych prace poprawiają estetykę i funkcjonalność jednostki, służą wspólnemu dobru i są najlepszą oceną wysokiej jakości prowadzonych kursów. Konieczność zachowania reżimu sanitarnego w trakcie szkoleń, nie zakłóciła w żaden sposób procesu kształcenia.

Nauka i praca

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych i nauczanie. Służba Więzienna z dużą odpowiedzialnością realizuje proces resocjalizacji z uwzględnieniem oddziaływań poprzez naukę i pracę. Przykładem tego typu oddziaływań są m.in. kursy zawodowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zainteresowanie zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych wśród skazanych jest duże. Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kwidzynie chętnie korzystają z tej formy kształcenia. Szkoleniami i kursami zawodowymi w pierwszej kolejności obejmowani są ci więźniowie, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód, w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia. Duża część uczestników szkoleń zostanie zatrudniona jeszcze w trakcie odbywania kary, co pozwoli utrwalić nawyk stałej, uczciwej pracy. Oprócz konkretnych umiejętności praktycznych, skazani na kursach zdobywają też wiedzę w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Osadzeni otrzymują więc kompleksową wiedzę i umiejętności, które pozwolą po odbyciu kary uczciwe zarobić na swoje utrzymanie, prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i zminimalizują ryzyko powrotu na drogę przestępstwa.

 

Tekst: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka, sw.gov.pl

Zdjęcia: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej