W Zakładzie Karnym w Krzywańcu trwają prace termomodernizacyjne. Realizowane działania w ogólnym rozrachunku przyczynią się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, warunków odbywania kary, korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki, a co za tym idzie, również na bezpieczeństwo społeczeństwa, przyniosą także wymierne korzyści dla środowiska naturalnego

1.png

Założenia termomodernizacji

Administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu podejmuje działania mające na celu poprawę i unowocześnienie użytkowanej infrastruktury. Mając na uwadze realizację takich zadań, jak: wzmacnianie bezpieczeństwa społeczeństwa i jednostki, poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i warunków odbywania kary, ochrona środowiska naturalnego, w jednostce przeprowadzona jest termomodernizacja. Roboty realizowane są budynku administracyjnym, technicznym oraz pawilonach mieszkalnych.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”.

Obecnie prowadzone są prace termomodernizacyjne w budynku administracji oraz pawilonach mieszkalnych. Zakres robót obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ościeży okiennych, wymianę instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich - w tym parapetów zewnętrznych, ocieplenie stropu poddasza i stropodachu wymianę okien zewnętrznych z montażem nawiewników higrosterowanych oraz wymianę drzwi zewnętrznych. Kolejnym etapem prac będzie termomodernizacja budynków technicznych, gdzie dokonana zostanie wymiana instalacji hydraulicznej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację źródła ciepła (montaż pomp ciepła, wymiana pieców kondensacyjnych) oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Planowane zakończenie robót

Prace sukcesywnie postępują, a zakończenie robót budowlanych planowane jest na czerwiec 2023 roku.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Tomasz Bahyrycz, por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej