Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”, w Zakładzie Karnym w Krzywańcu od kilku miesięcy trwają prace związane z termomodernizacją budynków znajdujących się na terenie jednostki

1.png

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”, w Zakładzie Karnym w Krzywańcu od kilku miesięcy trwają prace związane z termomodernizacją budynków znajdujących się na terenie jednostki.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki. Termomodernizacja budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu realizowana jest w latach 2021-2023. Realizacja tak dużej inwestycji pozwoli zmodernizować w pełnym zakresie pawilony mieszkalne A, B, C, D, E, F i G oraz kotłownię w budynku pawilonu H. W pierwszej kolejności przystąpiono do prac w pawilonach B, C, D i G. Docieplony został już stropodach, prowadzony jest montaż opraw oświetleniowych typu LED oraz kontynuowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Kolejnym etapem jest przystąpienie w kotłowni pawilonu H do modernizacji źródła ciepła (montaż pomp ciepła, wymiana pieców kondensacyjnych), oraz montaż systemów fotowoltaicznych.


Efekt rzeczowy realizacji inwestycji wynika z potrzeby poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Oszczędności energetyczne obniżą koszty utrzymania kompleksu więziennego oraz pozwolą zredukować roczną emisję dwutlenku węgla.


Ważnym aspektem jest też edukacja ekologiczna osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dostrzegając potrzebę kształtowania dobrych nawyków związanych m.in. z gospodarowaniem odpadami oraz szacunku dla środowiska, podejmujemy działania informacyjno-edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami komunalnymi i ich segregację.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Tomasz Bahyrycz, por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej