Zakład Karny w Krzywańcu podejmuje działania mające na celu poprawę i unowocześnienie użytkowanej infrastruktury. Mając na uwadze realizację takich zadań, jak: wzmacnianie bezpieczeństwa społeczeństwa i jednostki, poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i warunków odbywania kary, ochrona środowiska naturalnego, w jednostce przeprowadzona zostanie termomodernizacja

1.png

Termomodernizacja

Na mocy podpisanej umowy nr POIS.01.03.01-00-0072/17-00 z dnia 31 maja 2019 r.  o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Zakładzie Karnym w Krzywańcu zostaną przeprowadzone roboty budowlane polegające na realizacji zamówienia pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu” w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres planowanych prac zgodnie     z przedmiotem umowy obejmuje w szczególności: ocieplenie ścian zewnętrznych, osuszanie murów (iniekcja krystaliczna), ocieplenie stropodachów, stropów, dachów, wymiana stolarki zewnętrznej (okna, drzwi, doświetla dachowe) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizacja kotłowni gazowo-olejowej, montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, modernizację elektrycznej instalacji oświetlenia wewnętrznego, montaż systemów fotowoltaicznych. Wyżej wymienione prace zostaną przeprowadzone w budynkach administracyjnych, technicznych oraz pawilonach mieszkalnych.

Umowa podpisana

W dniu 29 stycznia 2021 r. Podpisano umowę z wykonawcą, którego wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – firmą CONSTRUCTO sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rogówku, Rogówko 6A, 87 – 162 Lubicz. Wartość umowy opiewa na kwotę 8 446 901,09 zł. Prace związane z termomodernizacją Zakładu Karnego w Krzywańcu planowane są na lata 2021-2023 w tym zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 30.06.2023 r. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu."

Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków administracyjnych i pawilonów mieszkalnych oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Poprzez termomodernizację budynków zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną, zminimalizowane zostaną straty wynikające z zastosowania przestarzałej technologii oraz zużycia rur i przewodów. Dzięki montażowi systemów fotowoltaicznych nastąpi poprawa efektywności energetycznej obiektów oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od dostaw energii z konwencjonalnych źródeł zewnętrznych.

Planowane prace w ogólnym rozrachunku przyczynią się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, warunków odbywania kary, korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki, a co za tym idzie, również na bezpieczeństwo społeczeństwa, przyniosą także wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Tomasz Bahyrycz, por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej