„Praca dla Więźniów”- program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Wielu skazanych pracuje już na rzecz kontrahentów zewnętrznych zarówno w znajdujących się w jednostkach penitencjarnych halach produkcyjnych, jak i poza murami zakładów karnych i aresztów śledczych. O atutach zatrudniania osób pozbawionych wolności świadczy fakt, że już od wielu lat tutejszy zakład karny kieruje do pracy osadzonych na rzecz licznych firm zajmujących się szeroko rozumianymi usługami, przy pracach produkcyjnych lub porządkowych.

 

Korzyści dla przedsiębiorców

  • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,

  • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

  • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

  • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

  • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

  • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,

  • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

 

 

 

 

 

zdjecia: sierż.sztab. Sławomir Kordula

 

Zatrudnienie osób pozbawionych wolności- zasady i korzyści Rozmiar: 48.1 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej