W dniu 28.10.2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie, kpt. Krystian Kulicz oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo Pan Piotr Nowak, podpisali umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy.

Strony zobowiązały się do współdziałania w procesie zatrudnienia skazanych tak, aby wykonywanie pracy sprzyjało resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwiało osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych. Skazani na rzecz Nadleśnictwa Manowo wykonywać będą prace ogrodnicze, pielęgnacyjne i leśne.

W tym miejscu należy podkreślić, że jest to kolejna umowa podpisana przez Dyrektora Zakładu Karnego jest efektem zainicjowanego w 2016 roku programu Praca dla Więźniów, który to daje osadzonym między innymi możliwość pozyskania środków finansowych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie. Natomiast wykonywanie konkretnych czynności uczy ich systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa.

tekst i zdjęcia mjr Dagmara Wypych

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej