Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie trwania pandemii koronawirusa:

1. Począwszy od dnia 01.04.2021 roku do dnia 30.04.2021 roku:

a) przedłuża się ograniczenia w postaci wstrzymania:  
    - udzielania osadzonym widzeń,

    - odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

b) utrzymuje się możliwość ograniczonego zatrudnienia skazanych poza terenem zakładu karnego z uwzględnieniem konieczności ich odrębnego rozmieszczenia od pozostałych skazanych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

2. Kolejne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny w Koszalinie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, w postaci m. in. umożliwienia osobom pozbawionym wolności utrzymywania kontaktów z najbliższymi oraz korzystania z posług religijnych za pomocą środków komunikacji internetowej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej